Hållbarhets - och skärgårdsbidraget

Region Stockholm delar varje år ut medel till aktörer som arbetar med hållbarhets- och skärgårdsprojekt. Verksamheter i skärgården kan även få medel från fraktanslaget.

Region Stockholm fördelar medel till projekt och andra aktiviteter som är av allmänt intresse och som bidrar till en hållbar utveckling i regionen samt värnar och utvecklar regionens skärgård. Medlen kan beviljas till projekt och verksamhet som har en tydlig regional nytta genom koppling till vision, mål och ambitioner i den gällande regionala utvecklingsplanen RUFS eller till andra för projektet eller verksamheten relevanta regionala planer, program eller liknande.

Regionala hållbarhets- och skärgårdsanslaget 

Kommuner, stiftelser, organisationer och ideella föreningar kan ansöka om medfinansiering för regionala hållbarhets- och skärgårdsprojekt. Syftet med hållbarhetsprojekt eller verksamhet ska vara att förbättra, värna eller skydda hållbar utveckling ur socialt, ekonomiskt eller ekologiskt perspektiv inom Stockholmsregionen, i enlighet med de planer och program Region Stockholm antagit. Syftet med Skärgårdsprojekt ska vara att utveckla och värna om skärgårdens miljö- och kulturvärden samt skapa förutsättningar för näringsliv, boende och rekreation.

Exempel på projekt:

  • Utveckla attraktiva naturmiljöer som förutsättning för en hållbar utveckling av besöksnäring. Exempelvis kopplat till skogens upplevelsevärden, ledutveckling eller cykelturism.
  • Utveckling av kulturutbud och kulturmiljövärden som har betydelse för besöksnäring.
  • Satsningar för att förenkla för företag inom besöksnäring.
  • Samordning och samverkan med relevanta aktörer inom besöksnäring för att utveckla förutsättningar för ökad social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.
  • Upplevelser kring mat och dryck som en integrerad del av besöksnäringen och utvecklingen i regionen.
  • Ökad etablering av utrikesfödda och unga inom besöksnäring.
  • Utveckling av besöksnäring till nytta för, samt i balans och förankring, med lokalsamhället

Sista ansökningsdagar 2020:

17 april och 18 september. 

Ladda ner ansökningsblankett för hållbarhets- och skärgårdsbidrag (pdf).

Riktlinjer för det regionala hållbarhets- och skärgårdsbidraget (pdf)

Extra utlysning med anledning av covid-19

Region Stockholm har reserverat medel ur det regionala hållbarhets- och skärgårdsanslaget för att stödja besöksnäringen och närliggande sektorer i Stockholms län för att dämpa de negativa effekter som ses i spåren av rådande pandemi. Denna utlysning riktar sig specifikt till insatser som syftar till att stärka besöksnäringen och närliggande sektorer i Stockholms län. Sökanden ska tydligt visa att projektet syftar till att bidra till att nå måluppfyllelse i RUFS 2050 och att projektet fungerar som en hävstång för gemensamma strategiska kraftsamlingar mellan Region Stockholm och andra aktörer i regionen. Sökanden behöver därmed tydligt visa att projektet inte syftar till att direkt stödja enskild näringsidkare eller enskild person. 

Detta är en del av Region Stockholms omfattande arbete att snabbt agera och stötta de branscher som drabbats till följd av coronaviruset. De reserverade medlen uppgår till 3 000 000 kronor. Bedömning sker enligt riktlinjer för det regionala hållbarhets- och skärgårdsanslaget, vi följer även Folkhälsomyndighetens rekommendationer noggrant och tar hänsyn till dessa i våra beslut om medfinansiering.

Medfinansiering med högst 50 procent av projektets totala kostnad kan beviljas till projekt som:

  • bidrar till att nå måluppfyllelse i RUFS 2050.
  • fungerar som en hävstång för gemensamma strategiska kraftsamlingar mellan Region Stockholm och andra aktörer i regionen.
  • som ej stödjer oridinarie verksamhet

Redovisa projekt

Redovisningen ska beskriva både vad projektet uppnått i sak, och det ekonomiska utfallet jämfört med ansökan. Tillsammans med slutredovisningen ska även en sammanfattning bifogas, som publiceras på sll.se i syfte att projektens resultat, slutsatser och erfarenheter sprids till berörda målgrupper inom Stockholmsregionen. Rekvirering av projektmedel sker enligt förvaltningens anvisningar vid beviljad ansökan.

Rekvisitionsblankett hållbarhets- och skärgårdsbidrag (pdf)

Redovisningsblankett för hållbarhets- och skärgårdsbidrag (pdf)

Fraktbidrag

Företag och livsmedelsbutiker i skärgården kan få bidrag för frakt av gods respektive livsmedel. Region Stockholm har lämnat bidrag till frakt av gods sedan sjuttiotalet i syfte att sänka transportkostnaderna i skärgårdsområdet till en nivå som är jämförbar med regionens glesbygd i övrigt.

Fraktbidrag utbetalas enbart till företag. Dessa måste bedriva varaktig verksamhet på ö utan bro, tunnel eller statlig färja i Stockholms skärgård och i Mälaren. Bidraget ges för inhyrning av båt för vissa transporter av tungt och skrymmande gods som inte kan fraktas med Waxholmsbolagets reguljära båttrafik, motivering till nyttjande av annan transportör krävs. Fraktbidrag ges också för varutransporter till livsmedelsbutiker.

Bidraget kan inte ges till transporter av oljeprodukter, avverkad skog, byggmaterial, grus, krossmaterial eller jord.

2020 års budget för fraktbidrag är cirka 2 000 000 kronor.

Tungt och skrymmande gods

Fraktbidrag kan ges till företag med varaktig verksamhet på ö utan bro, tunnel eller statlig färja i Stockholms skärgård och i Mälaren.

Fraktbidrag avser inhyrning av båt för transport av gods som inte kan fraktas med Waxholmsbolagets reguljära båttrafik, motivering till nyttjande av annan transportör krävs. Fraktbidrag ges med två tredjedelar av kostnaden exkl. moms.

Livsmedelsbutikers varutransporter

Livsmedelsbutiker på ö utan bro, tunnel eller statlig färja i Stockholms skärgård kan få varutransporter subventionerade med 80% av kostnaden exkl. moms.

Livsmedelsbutiker som fraktar med Waxholmsbolaget får subventionen genom avdrag på fakturan. För att bli berättigad till detta avdrag ska en ansökan årligen lämnas in till Region Stockholm.

Ansökan om fraktbidrag för gods och livsmedel görs via Fraktbidragsportalen på Waxholmsbolagets hemsida.
Klicka här för att komma till Fraktbidragsportalen