Demografiska prognoser

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen tar fram både långsiktiga bedömningar om utvecklingen, så kallade framskrivningar, och detaljerade demografiska prognoser.

Tillgängliga underlag 

Just nu finns alla prognoser och underlag på rufs.se men kommer inom kort flyttas över till sll.se.

Befolkningsutveckling

Demografiska rapporter

Läns-och kommunprognoser

Planområdesprognoser

Framskrivningar

Här hittar du en sammanfattning av årets demografiska rapporter.

Hittar du inte vad du letar efter? Kontakta oss på trf@sll.se.

Landstingets arbetet med demografiska prognoser

Demografiska prognoser för länet, länets kommuner och planområden och landstingets basområden görs på uppdrag av Landstingsstyrelsen. Prognosmodellen, som är multiregional, hämtar information om befolkningen i riket från SCB:s riksprognos. Till arbetet med riksprognosen är olika externa referensgrupper knutna för analyser av fruktsamhet och mortalitet och in- och utvandring.

Basområdesprognoserna görs varje år för en tioårsperiod. Syftet är budget- och verksamhetsplanering för landstingets olika aktiviteter på inomregional nivå. Den folkbokförda befolkningen som prognostiserats för länet fördelas vidare i olika steg ner till 1364 basområden, som sedan kan aggregeras till valfria indelningar på högre geografiska nivåer för planering av olika brukarnära verksamheter. Prognoserna är detaljerade med avseende på kön, ålder, födda och döda, in- och utflyttning, samt in- och utvandring, på basområdesnivå. Prognoserna av födda ingår som ett underlag i skattningar av kommande förlossningar.

I basområdesprognoserna ingår inomregionala riktade flyttningar/ bostadsbyten och där ingår också bostadsbyggnadsplaner på basområden som en komponent. Planerna, som är nödvändiga i en inomregional delområdesprognos, samlas in på basområdesnivå för bland annat sjukvårdens och kollektivtrafikens behov av planeringsunderlag. Här kan också de nya uppgifterna om hushåll komma att ingå.

Sedan början av 00-talet görs även långsiktiga demografiska prognoser på läns- och kommunnivå för andra ändamål, för närvarande fram till 2060, för att till exempel beräkna utvecklingen av antalet äldre och olika diagnoser och sjukdomsscenarier, per kön. Ytterligare ett antal specialprognoser för fem-tio år framåt görs till LSF/SLL Styrning och ekonomi för beräkning av skatteintäkter per den 1/11, budgetar och olika bokslut, vilka baseras på det typiska säsongsmönstret för befolkningstillväxten varje månad.

Inom prognosuppdraget görs också analyser av de komponenter som ingår i den demografiska prognosen specifik för Stockholms län, som köns- och åldersspecifik inrikes in- och utflyttning, in- och utvandring och fruktsamhet och mortalitet, uppdelade i födelseregion och bakgrund. Utöver fokus på de prioriterade grupperna mödrar/födda, barn/unga och äldre görs även, efter förfrågan inom SLL och med hänsyn till statistiksekretess, vissa övriga analyser inom en avgränsad verksamhet.

Migration

Stockholmsregionens omfattande interna och externa migration och dess påverkan på olika aspekter av befolkningstillväxten studeras särskilt. På länsnivå är befolkningen indelad i tre födelsegrupper: födda i länet, födda i övriga riket och utrikesfödda, med olika demografiska karaktäristika som åldersstruktur, fruktsamhet och migrations- och flyttsannolikheter. Eftersom andelen utrikesfödda i länet är betydande och tillströmningen av utrikes födda till riket ökat påtagligt kommer mer detaljerad information om olika grupper av födelseländer att kunna börja användas i högre utsträckning än tidigare, och på lägre geografiska nivåer. De specifika mönster som finns kommer att ligga till grund för metodutveckling av prognoserna för att öka förståelsen för befolkningstillväxtens drivkrafter.