Så arbetar vi med regional utveckling

Regional utveckling är ett av Region Stockholms kärnområden. Regionen ansvarar för att bidra till en hållbar regional utveckling i Stockholms län och uppdraget är att skapa förutsättningar för kommuner och andra aktörer i länet.

Stockholms län är en storstadsregion. Regionen behöver utvecklas hållbart för att kunna fortsätta attrahera både medborgare och näringsliv. Aktörer i regionen behöver samverka för att ta tillvara möjligheterna och bemöta utmaningarna. Region Stockholm har i uppdrag att på en regional nivå samordna den egna verksamheten, kommuner och andra aktörer i arbetet med att skapa attraktiva livsmiljöer och tillväxt.

Huvudområden

Region Stockholms arbete kring regional utveckling delas in i två huvudområden:

  • Fysisk regionplanering
  • Tillväxt 

Båda områdena hänger nära ihop. Den rumsliga planeringen har en avgörande betydelse för tillväxten – exempelvis var arbetsplatser lokaliseras, hur näringslivet utvecklas, vilka färdmedelsval som görs och hur invånare mår och möts.

Region Stockholm har även i uppdrag att ta fram en regional utvecklingsplan för Stockholms län. Den är vägledande för Region Stockholms egna verksamhet samt för kommuner i länet. Planen beskriver den gemensamma viljan för regionens utveckling fram till 2030 och med utblick mot 2050.

Läs mer om gällande regionala utvecklingsplan, RUFS 2050 

Arbetet med regional utveckling ska alltid genomsyras av de tre hållbahetsperspektiven, sociala, ekonomisk och ekologisk.

Utvecklingsplaner och strategier


För att skapa tydlighet och riktning kring vilka insatser som behövs på olika områden tar Region Stockholm fram utvecklingsplaner och strategier. Dokumenten är vägledande för den egna verksamheten, kommuner och aktörer i regionen. Planerna och strategierna tas fram i nära samverkan och öppna remissomgångar genomförs för att säkerställa att viktiga perspektiv finns med.

Läs mer om aktuella utvecklingsplaner och strategier

Påverkansarbetet

Region Stockholm har i uppdrag att representerera Stockholms läns intresse i olika sammanhang. Ett samordnat regional representation är viktigt för att kunna påverka på nationell och internationell nivå. Arbetet sker i nära samverkan med länets kommuner.

Underlag

Stockholms läns befolkning växer och utvecklas snabbt. För att kunna förstå länets utmaningar behövs relevanta och pålitliga underlag. Region Stockholm tar fram underlag som rapporter, demografiska prognoser, framskrivningar, statistik och kartor. Materialet är tillgängliga verktyg för länets aktörer.

Här hittar du alla tillgängliga underlag och verktyg

Uppföljning

Mål och prioriterade insatser i styrande dokument följas regelbundet upp för att insatser ska kunna utvärderas. Uppföljningarna är viktiga verktyg för länets beslutsfattare samt för aktörer som genomför och planerar verksamhet.

Här kan du läsa mer uppföljning inom området regional utveckling.

Bidragsgivning

En metod för att främja regional utveckling är stöd till näringsliv och organisationer som vill göra insatser. Region Stockholm avsätter pengar samt fördelar även medel från Tillväxtverket.

Läs mer om bidrag inom regional utveckling

Samverkan

Kommuner, myndigheter, näringsliv, akademin och ideella organisation är viktiga aktörer. Region Stockholm samverkar i projekt och insatser för at uppnå bästa möjliga effekt.

Internationellt

Genom att synas och agera på den internationella arenan, t.ex inom EU, kan Stockholms län tillsammans med andra regioner med liknande förutsättningar samarbeta kring prioriterade områden. Region Stockholm har även i uppdrag att utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram. Läs mer om strukturfondspartnerskapet här.

Mer information om det internationella arbetet inom regional utveckling kommer inom kort.

Innehållet på de här sidorna är under bearbetning. Hör gärna av dig om du har synpunkter eller inte hittar det du letar efter till trf@sll.se.