Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2010

Stockholmsregionen har en tydlig vision. Att vara Europas mest attraktiva storstadsregion. För att nå dit krävs gemensamma krafttag, investeringar och god planering. Grunden i det arbetet är Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2010. Planen uttrycker den gemensamma viljan för regionens utveckling fram till 2030 och med utblick mot 2050.

En vision som förenar och utmanar

Stockholmsregionens vision, att vara den mest attraktiva storstadsregionen i Europa, innebär övergripande att regionen ska vara bra att bo och leva i, och den ska vara lockande att besöka och investera i. Här ska finnas gynnsamma förutsättningar för många olika verksamheter. När vi nått visionen använder vi våra förutsättningar på bästa sätt. Då uppfattas regionen som intressant, viktig och väl integrerad i internationella nätverk.

Fyra mål beskriver vad som ska känneteckna vår region

  • En öppen och tillgänglig region
  • En ledande tillväxtregion
  • En region med god livsmiljö
  • En resurseffektiv region

Befolkningstillväxt

Stockholmsregionen är en av Europas snabbast växande storstadsregioner.

Utmaningarna utgör grunden

När Stockholmsregionens utvecklingsambitioner sätts i relation till förutsättningarna, omvärldens påverkan och bedömningar om framtiden blir ett antal utmaningar tydliga. I Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2010, finns sex utmaningar definierade för regionen, som ligger till grund för planering och genomförande av satsningarna i planen. Dessa är:

1. Bli allt fler och må allt bättre

Att växa skapar både möjligheter och problem. Gemensamma resurser kan utnyttjas effektivare samtidigt som miljön riskerar att ta skada. Expansionen ska hanteras så att stockholmarna i framtiden inte bara är fler, utan också mår bättre.

2. Vara en liten, men ändå ledande storstadsregion

Stockholm är en relativt liten storstadsregion med begränsade möjligheter att vara internationellt ledande inom många fält samtidigt. För att klara konkurrensen måste regionen bland annat höja kvaliteten inom utbildningen och skapa en mer flexibel och öppen arbetsmarknad.

3. Öka tryggheten samtidigt som omvärlden upplevs som mer osäker

En trygg region är en attraktiv region. Idag är invånarnas trygghet alltför beroende av vilket område de bor i. En viktig satsning är därför att öka tryggheten i alla delar av regionen.

4. Minska klimatpåverkan och ändå främja tillväxt

Hur bördorna fördelas för att reducera utsläpp av växthusgaser kommer att bli en avgörande fråga. Utmaningen är att skapa god tillgänglighet med mindre klimatpåverkan som också gynnar tillväxt.

5. Åtgärda kapacitetsbrister när behoven fortsätter att växa

Regionens transporter, bostäder och utbildning har inte utvecklats i takt med befolkningsökningen. Utmaningen är att åtgärda bristerna, samtidigt som behoven ökar.

6. Öppna regionen och minska utanförskapet

Stockholmsregionen ska präglas av öppenhet. Invånarnas kön och bakgrund ska aldrig hindra dem från att förverkliga sina drömmar. För att bryta segregationen behövs mötesplatser där människor med olika bakgrund kan mötas.

Vinjettbild

Med en gemensam vision, mål och strategier för regionen kan vi komma längre.

Regionens samlade vilja

Den regionala utvecklingsplanen har arbetats fram av ett stort antal aktörer i regionen och ligger till grund för bland annat kommunernas strategiska planering, regionala strukturfondsprogram och infrastrukturplaner. När nya program och insatser, inte minst på nationell nivå, initieras har RUFS 2010 en viktig funktion som uttryck för Stockholmsregionens samlade vilja. Utvecklingsarbetet görs inte isolerat i länet utan i samspel med olika aktörer i kringliggande län i östra Mellansverige

Människorna utvecklar regionen

Stockholmsregionen utvecklas genom både de människor som lever här och de som besöker regionen. För människor som bor här är det viktigt med en god livsmiljö, öppenhet och tillgänglighet. Företagare, forskare och investerare vill ha en konkurrenskraftig innovationsmiljö och säkra investeringar. För besökare är regionen sedan länge ett tilltalande resmål.

Under 50 år har planering bedrivits på regional nivå i Stockholms län. Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2010, är den sjätte regionplanen som antagits politiskt i länet.

RUFS 2010 växer fram

Arbetet med att ta fram RUFS 2010 påbörjades 2006. Över 500 aktörer har varit involverade i framtagandet av planen. Alltifrån kommuner, myndigheter och högskolor till företrädare från näringslivet och intresseorganisationer.

Ett stort arbete genomfördes för att bättre integrera de sociala, ekonomiska och ekologiska frågorna med den fysiska planeringen. RUFS 2010 är även den första regionplanen som genomgått en fullständig miljöbedömning enligt miljöbalken. Dessutom låg fokus på själva genomförandet av planen redan i planprocessen. Två år innan planen antogs fanns handlingsprogram för att få igång arbetet med ett antal prioriterade områden, såsom energi och klimat, utvecklingen av regionala stadskärnor samt den framtida kompetensförsörjningen i regionen.,

Den 11 maj 2010 beslutade landstingsfullmäktige att godkänna RUFS 2010. Länsstyrelsen beslutade den 20 augusti 2010 att fastställa planen som länets regionala utvecklingsprogram, RUP. Den 30 augusti 2010 vann regionplanen laga kraft.

Vinjettbild

En av regionens utmaningar är att förse regionens växande befolkning med bostäder.

Läget i regionen

För att kunna följa upp att regionen utvecklas i den riktning som anges i RUFS 2010 görs varje år en uppföljning.

För att se hur väl Stockholm står sig inom de olika målen har ett antal indikatorer tagits fram där Stockholm jämförs med åtta andra storstadsregioner i Europa. Dessa är Amsterdam, Barcelona, Berlin, Dublin, Helsingfors, Köpenhamn, München och Oslo.

Läs mer om den årliga upföljningen här