Näringsliv och tillväxt

Stockholms län är Sveriges ledande tillväxt- och kunskapsregion. Länets näringslivsstruktur är stark och visar både på en branschbredd och på en hög grad av specialisering.

Region Stockholm har som uppdrag att ansvara för länets näringslivsutveckling bland annat genom att främja företagande och entreprenörskap och att stärka regionens internationella tillgänglighet.

Uppdraget utgår från den nationella strategin för regional tillväxt och från regionens
utvecklingsplan RUFS 2050.

Utifrån visionen för RUFS 2050 att Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva storstadsregion har ett antal ställningstaganden definierats som riktar in arbetet mot de uppsatta målen, delmålen och prioriteringarna i utvecklingsplanen. I enlighet med de ställningstagandena ska tillväxt- och regionplanenämnden verka för att:

  • ta tillvara regionens ekonomiska styrkor
  • främja företagande och entreprenörskap
  • uppmuntra nytänkande i offentlig verksamhet
  • stärka regionens internationella tillgänglighet och transporter

Under 2019 ska arbetet med att ta fram en näringslivs- och tillväxtstrategi för länet att påbörjas. Den ska syfta till att stärka attraktionskraften i regionen, med särskilt fokus på att få fler internationella företag att etablera huvudkontor i Stockholmsregionen, förstärka arbetet med regelförenklingar och förbättra företagsklimatet.

Pågående samverkansprocesser, projekt och uppdrag

- Tillväxt- och näringslivsstrategi

- Regional utvecklingsstrategi, RUS

- Regionala stadskärnor

- Utveckling av Flemingsberg

- Smart Industri

- Serviceprogram

- Stockholm Global

- Affärsutvecklingscheckar