Arc Gate

Projektet Arc Gate har finansiering från EU:s Central Baltics Interreg-program. Projektet har fått 1 109 782,40 euro för att öka servicenivån på sammanlagt fjorton småhamnar, varav fyra stycken i Stockholms skärgård.

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen tog hösten 2019 initiativ till projektansökan som Leadpartner. Projektet innefattar samarbete kring investering i digital infrastruktur som bildskärmar och kartor, men också fysiska servicebyggnader för väderskydd, informationstavlor, wc och elcyklar. I projektet sker utvecklingsarbete och erfarenhetsutbyte med de finska kommunerna Kimitoön, Raseborg och Pargas. Projektperioden löper från 1 februari 2020 fram till 31 december 2022. Projektet ställer höga krav på regional samverkan mellan Trafikförvaltningen, Värmdö kommun, Haninge kommun, Skärgårdsstiftelsen och med Länsstyrelsen.

Projektets vision och syfte

Projektet ska utveckla fullgod reseservice på två replipunkter (Årsta brygga och Sollenkroka) och två kärnöar (Möja och Utö) som kan vara föredöme för utbyggnaden av andra replipunkter och servicepunkter på kärnöarna som är utpekade i den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS. Arc Gate skapar erfarenheter och nätverk som kan användas för att fortsätta satsningar med EU-medel i skärgården inför nästa programperiod. Syftet är att stärka samarbetet inom organisationen, regionalt och internationellt kring utvecklingen av infrastruktur som underlättar resande och främjar besöksnäring i skärgården.

Samverkan som projektmetod

Den metod projektet ska arbeta inom är internationell samverkan i skärgårdsfrågor genom erfarenhetsutbyte, regelbundna möten, studiebesök och eventuellt gemensamma upphandlingar.

Målsättningen är att projektmedlen kan stärka upp den organisation och de medel som finns avsatta för att utveckla replipunkterna.

Det regionala samverkansarbetet innefattar Länsstyrelsen, Skärgårdsstiftelsen, Haninge och Värmdö kommun. Regional samverkan är viktig för att förankra investeringar lokalt och för att bygga vidare på och överföra Länsstyrelsens samordningsarbete till Region Stockholm.

En nära samverkan ska uppnås med de finska skärgårdskommunerna Pargas, Raseborg och Kimitoön. Region Stockholm har som Leadpartner ansvar för att samarbetet mellan alla parter fungerar och att projektet följer projektplanen. Region Stockholm har också det övergripande ansvaret för kommunikation och ekonomi av hela projektet.

Fakta

EU-programmet Interreg Central Baltic

Interreg Central Baltic ingår i Europeiska regionala utvecklingsfonden och är ett gränsregionalt samarbetsprogram mellan Sverige, Finland inklusive Åland, Estland och Lettland. Programmet är strategiskt placerat mellan de nordiska länderna å ena sidan och de baltiska staterna å den andra sidan. Interreg Central Baltic programmet kan stödja åtgärder som skyddar havsmiljön, ökar tillgängligheten och förbättrar välståndet i regionen.

I Sverige är det länen Gotland, Gävleborg, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Östergötland, Västermanland och Örebro som ingår i programområdet.

Programmet består av tre delområden:

Central Baltic: hela programområdet. Stödjer projekt som ger mervärde till hela centrala Östersjöområdet.

Södra Finland – Estland: ger stöd till finska och estländska regioner i programområdet (ej Åland).

Skärgården och öarna: ger stöd till kustkommunerna i programområdet. Delområdet ger bara stöd till projekt som ger mervärde till öarna och skärgården. Minst en projektpartner måste vara en kustkommun.

Finansiering

Under perioden 2014-2020 satsar Europeiska regionala utvecklingsfonden cirka 115 miljoner euro (cirka 1 miljard kronor) på programområdets regionala utveckling.

Den svenska delen av ett projekt kan finansieras med upp till 75 % av medel från programmet.

Vem kan söka stöd?

Alla typer av organisationer kan söka stöd, offentliga såväl som privata. Enskil­da näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stöd.