Landsbygd och skärgård

Stockholms län är Sveriges tredje största landsbygdslän, med ungefär 160 000 invånare utanför tätorterna. På denna webbsida kan du läsa hur Region Stockholm arbetar för en levande landsbygd och skärgård.

En av Stockholmsregionens största styrkor är föreningen mellan stad och land. Vi lever i en storstadsregion med utpräglade landsbygds- och skärgårdsmiljöer, och en enorm bredd av service, upplevelser och natur. Att vår region ger möjlighet att leva, bo och försörja sig på så många olika sätt är en del av vår attraktionskraft. Närheten mellan landsbygd, skärgård och stad gagnar alla delar av Stockholm.

Den regionala utvecklingsplanen RUFS 2050 inkluderar hela länet. Region Stockholm arbetar på många olika sätt för att bidra till en levande skärgård och stärka möjligheterna att leva på landsbygden och i skärgården.

Strategin relaterar till RUFS 2050 som ett fördjupande och kompletterande dokument. Den ska bidra till att fördjupa kunskaperna om landsbygdernas och skärgårdens styrkor och utmaningar, stärka genomförandet av regionplanen RUFS 2050, stärka kopplingen mellan stad och land samt stärka möjligheterna att verka och bo på landsbygden och i skärgården. Läs mer här

Handlingsplan

Region Stockholm ska ta fram ett genomförandedokument där relevanta aktörer involveras i arbetet med prioriteringar av de viktigaste insatsområdena i landsbygds- och skärgårdsstrategin.

 

Region Stockholm ska tillsammans med kommunerna och lokala aktörer, utforma utvecklingsplaner för kärnöarna.

Mer information kommer.

Region Stockholm deltar i arbetet med Replipunktslyftet, som en utveckling av projektet Ö för Ö, för att i samverkan med invånare och lokala aktörer stärka skärgårdsöar.

Mer information kommer.

 

Region Stockholm främjar verksamheter och projekt som avser att värna eller utveckla kusten och skärgården i Stockholmregionen eller bidrar till hållbar utveckling i enlighet med den regionala utvecklingsplanen RUFS 2050.
Läs mer här.

 

Syfte

Region Stockholm hanterar stöd för kommersiell service med syfte att uppnå en god servicenivå i hela länet. Stödet är ett kompletterande långsiktigt stöd till små dagligvarubutiker i särskilt utsatta glesbygder, där förutsättningarna är begränsade för att kommersiella aktörer ska kunna bidra till att skapa en god tillgång till kommersiell service.

Vem kan söka?

Försäljningsställe som har ett mångsidigt utbud av dagligvaror och som uppfyller följande krav:

  • Är beläget mer än 10 km från ett annat försäljningsställe som har ett mångsidigt utbud av dagligvaror, eller i ett skärgårdsområde utan fast landförbindelse.
  • Har fasta lokaler som är öppna så att kunderna kan få tillgång till dagligvaror på åretruntbasis, och
  • Har en nettoomsättning för dagligvaror som uppgick till högst elva miljoner kronor enligt det senaste årets årsredovisning, årsbokslut eller annat liknande underlag.

Inkomna ansökningar behandlas tidigast i mars 2019.

Utdelning

Ansökningar hanteras löpande.

Mer information

Läs mer om bidraget
Ansökan om stöd sker via e-tjänsten Min ansökan
Mer information finns på Tillväxtverkets hemsida

Kontakt

Josefin Jackson
Regionplanerare
Telefon: 08-123 144 48
josefin.jackson@sll.se