Landsbygd och skärgård

Stockholms län är Sveriges tredje största landsbygdslän, med ungefär 160 000 invånare utanför tätorterna. På denna webbsida kan du läsa hur Region Stockholm arbetar för en levande landsbygd och skärgård.

En av Stockholmsregionens största styrkor är föreningen mellan stad och land. Vi lever i en storstadsregion med utpräglade landsbygds- och skärgårdsmiljöer, och en enorm bredd av service, upplevelser och natur. Att vår region ger möjlighet att leva, bo och försörja sig på så många olika sätt är en del av vår attraktionskraft. Närheten mellan landsbygd, skärgård och stad gagnar alla delar av Stockholm.

Den regionala utvecklingsplanen RUFS 2050 inkluderar hela länet. Region Stockholm arbetar på många olika sätt för att bidra till en levande skärgård och stärka möjligheterna att leva på landsbygden och i skärgården.

Strategin relaterar till RUFS 2050 som ett fördjupande och kompletterande dokument. Den ska bidra till att fördjupa kunskaperna om landsbygdernas och skärgårdens styrkor och utmaningar, stärka genomförandet av regionplanen RUFS 2050, stärka kopplingen mellan stad och land samt stärka möjligheterna att verka och bo på landsbygden och i skärgården. Läs mer här

Handlingsplan

Region Stockholm ska ta fram ett genomförandedokument där relevanta aktörer involveras i arbetet med prioriteringar av de viktigaste insatsområdena i landsbygds- och skärgårdsstrategin.

 

Region Stockholm har från den 1 januari 2019 tagit över det regionala utvecklingsansvaret för Stockholms län. Detta innebär bland annat att det satsas större resurser för näringslivet på landsbygden. Därför kartlägger vi nu hinder och möjligheter för landsbygdsföretagande och sätter riktningen för vårt fortsatta arbete med att förenkla och förbättra för Stockholmsregionens näringslivs- och landsbygdsutveckling.

Är du en av länets landsbygdsföretagare som svarat på vår enkät?
Tack för ert deltagande i enkätundersökningen. Vi sammanställer nu resultaten i en rapport som kommer att publiceras här i början av nästa år. Har du frågor om kartläggningen, kontakta Josefin Jackson

Region Stockholm ska tillsammans med kommunerna och lokala aktörer, utforma utvecklingsplaner för kärnöarna.

Mer information kommer.

Region Stockholm främjar verksamheter och projekt som avser att värna eller utveckla kusten och skärgården i Stockholmregionen eller bidrar till hållbar utveckling i enlighet med den regionala utvecklingsplanen RUFS 2050.
Läs mer här.

 

Syfte

I Stockholms län har ett 20-tal dagligvarubutiker möjlighet att söka särskilt driftstöd. De flesta ligger i skärgården på de regionala kärnöarna som är prioriterade i det regionala serviceprogrammet, men även butiker på fastlandet kan söka stödet om de uppfyller villkoren.

Stödet är ett kompletterande långsiktigt stöd till små dagligvarubutiker i särskilt utsatta glesbygder. Där är förutsättningarna ofta begränsade för att kommersiella aktörer ska kunna bidra till att skapa en god tillgång till kommersiell service.

Mer information

Läs mer om bidraget och gå vidare till E-tjänsten för ansökan.