Klimat och energi

Stockholmsregionen är en av de snabbast växande regionerna i Europa. Det långsiktiga målet för regionens klimatarbete är att nå netto-noll-utsläpp senast 2045. Ett klimatkansli stöttar regionens aktörer på vägen.

Stockholmsregionen kraftsamlar för att bli klimatneutral och inrättar ett Klimatkansli.

Klimatfrågan genomsyrar alla områden i den regionala utvecklingsplanen RUFS 2050. Målet till 2045 är att Stockholmsregionen ska bli en klimatneutral region i enlighet med de nationella målen och Parisavtalets mål. Region Stockholm växlar upp arbetet med klimatfrågan och inrättar ett klimatkansli. Det blir ett stöd för kommuner och andra aktörer för att nå målet netto-noll-utsläpp senast 2045.

En regional klimatfärdplan utgör det strategiska ramverket för hur målen ska nås. Den har tagits fram i nära samverkan med kommuner och andra aktörer.

Klimatfärdplanen anger fem strategiska insatsområden för länets kommande klimatarbete. De insatsområdena är:

  • Formalisera och förstärk den regionala samverkan i klimatarbetet
  • Driv på det internationella och nationella klimatarbetet
  • Minska utsläppen inom transporterna och bebyggelsen
  • Värna och stärk regionens konkurrenskraft
  • Satsa på systemeffektiva åtgärder

Så ska Region Stockholm nå målen

Alla sektorer och samhällsområden som har klimatpåverkan måste bidra med sin del för att regionen ska nå netto-noll-utsläpp senast år 2045. Regionen måste komma bort från fossila energibärare, ställa om till förnybar energi, skapa klimatsmarta strukturer och resurseffektivisera alla samhällsfunktioner.

För att genomföra målen krävs nära samarbete och dialog med kommuner, Länsstyrelsen, myndigheter och näringsliv i regionen. Region Stockholm bidrar på flera olika sätt inom sin egen verksamhet. Hösten 2019 inrättar Region Stockholm ett klimatkansli för att stötta kommuner och andra aktörer i arbetet.

På den här webbsidan kan du ta del av styrdokument, strategier, projekt och verksamhet som relaterar till energi och klimat.

Energiomställning i Stockholmsregionen

Stockholmsregionen har en rad olika utmaningar när det gäller kraftförsörjningen. Befolkningstillväxt och nya energislukande verksamheter leder till ökade behov av energianvändning. Det finns både kapacitets- och effektbrist och mycket av den befintliga infrastrukturen och många anläggningar börjar att uppnå sin livslängd. Vi behöver öka andelen förnybar energi och minska fossilberoendet för att nå klimatmålen, men samtidigt ser vi att både regional och lokal elproduktion läggs ner.

Kraftförsörjningen är en mellankommunal fråga av regional betydelse med många samverkande aktörer, däribland offentliga aktörer som Region Stockholm, Länsstyrelsen, Storsthlm, kommunerna och Energimyndigheten. Region Stockholms uppdrag är att samverka, samordna och påverka andra aktörer lokalt, nationellt och internationellt.

I dag använder Region Stockholm nästan bara förnybar energi. Bland annat är andelen förnybar energi för fastigheter 95%, och 100 % av all busstrafik och all spårbunden trafik drivs på förnybar energi. Läs mer här

Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen ger vägledning i form av konkreta utsläppsmål för 2030 och 2045, samt pekar ut fem strategiska insatsområden för länets kommande klimatarbete. Läs mer om Klimatfärdplanen här.

Att öka de eldrivna person- och varutransporterna är en regional prioritering i RUFS 2050. Region Stockholm är en av de medverkande storstadsregionerna i det EU-finansierade projektet EV Energy som har som syfte att bidra till omställning av transportsektorn.

Läs mer om EV Energy här.

Att utveckla klimat- och resurseffektiva attraktiva regionala stadskärnor är en regional prioritering i RUFS 2050. Region Stockholm är en av de medverkande storstadsregionerna i det EU-finansierade projektet Smart Edge som har som syfte att stötta regionala stadskärnor att ställa om mot en mer klimatsmart ekonomi.
Läs mer om Smart Edge här.

 

Inom ramen för Region Stockholms samverkan med länen i östra Mellansverige (ÖMS) har två rapporter om kraftförsörjningen inom ÖMS tagits fram:

Kraftförsörjning inom östra Mellansverige

Underlagsrapport om kraftförsörjning inom östra Mellansverige