Klimat och energi

Region Stockholm är en av de snabbast växande regionerna i Europa. Det långsiktiga målet för regionens klimatarbete är att vara utan klimatpåverkande utsläpp senast år 2050.

 

Stockholmsregionen ska bli klimatneutral

Region Stockholm har skapat en regional utvecklingsplan, kallad RUFS 2050. Utvecklingsplanen har tagits fram i samverkan med de 26 kommunerna i Stockholms län och andra regionala aktörer. Klimatfrågan genomsyrar alla områden i den regionala utvecklingsplanen. Målet till 2045 är att Stockholmsregionen ska bli en klimatneutral region. Det är i enlighet med de nationella målen och Parisavtalets mål. En regional klimatfärdplan utgör det strategiska ramverket för hur målen ska nås. 

Klimatfärdplan 2050

En regional klimatfärdplan utgör det strategiska ramverket. Planen beskriver hur målet att Region Stockholm ska bli en klimatneutral region ska uppnås. Klimatfärdplanen ger vägledning i form av konkreta utsläppsmål fram till 2030 och till 2045. Planen pekar ut fem strategiska insatsområden för länets kommande klimatarbete: bebyggelse, transporter, industri, jord- och skogsbruk och energi. Digitaliseringens möjligheter behöver användas fullt ut i länets klimatarbete för att nå målen.  

Så ska Region Stockholm nå målen

Alla sektorer och samhällsområden som har klimatpåverkan måste bidra med sin del för att regionen ska nå netto-noll-utsläpp senast år 2045. Regionen måste komma bort från fossila energibärare, ställa om till förnybar energi, skapa klimatsmarta strukturer och resurseffektivisera alla samhällsfunktioner.

För att genomföra målen i klimatfärdplanen krävs nära samarbete och dialog med kommuner, Länsstyrelsen, myndigheter och näringsliv i regionen. Region Stockholm bidrar på flera olika sätt inom sin egen verksamhet. På den här webbsidan kan du ta del av styrdokument, strategier, projekt och verksamhet som relaterar till energi och klimat.

Energiomställning i Stockholmsregionen

Stockholmsregionen har en rad olika utmaningar när det gäller kraftförsörjningen. Befolkningstillväxt och nya energislukande verksamheter leder till ökade behov av energianvändning. Det finns både kapacitets- och effektbrist och mycket av den befintliga infrastrukturen och många anläggningar börjar att uppnå sin livslängd. Vi behöver öka andelen förnybar energi och minska fossilberoendet för att nå klimatmålen, men samtidigt ser vi att både regional och lokal elproduktion läggs ner.

Kraftförsörjningen är en mellankommunal fråga av regional betydelse med många samverkande aktörer, däribland offentliga aktörer som Region Stockholm, Länsstyrelsen, Storsthlm, kommunerna och Energimyndigheten. Region Stockholms uppdrag är att samverka, samordna och påverka andra aktörer lokalt, nationellt och internationellt.

I dag använder Region Stockholm nästan bara förnybar energi. Bland annat är andelen förnybar energi för fastigheter 95%, och 100 % av all busstrafik och all spårbunden trafik drivs på förnybar energi. Läs mer här

Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen ger vägledning i form av konkreta utsläppsmål för 2030 och 2045, samt pekar ut fem strategiska insatsområden för länets kommande klimatarbete. Läs mer om Klimatfärdplanen här.

Att öka de eldrivna person- och varutransporterna är en regional prioritering i RUFS 2050. Region Stockholm är en av de medverkande storstadsregionerna i det EU-finansierade projektet EV Energy som har som syfte att bidra till omställning av transportsektorn.

Läs mer om EV Energy här.

Att utveckla klimat- och resurseffektiva attraktiva regionala stadskärnor är en regional prioritering i RUFS 2050. Region Stockholm är en av de medverkande storstadsregionerna i det EU-finansierade projektet Smart Edge som har som syfte att stötta regionala stadskärnor att ställa om mot en mer klimatsmart ekonomi.
Läs mer om Smart Edge här.