Klimat och energi

En av de centrala utmaningarna när det gäller regionens framtida hållbara utveckling är att minska klimatpåverkan och samtidigt möjliggöra en större befolkning, bättre tillgänglighet och ekonomiskt tillväxt.

Klimatfrågan genomsyrar alla områden i den regionala utvecklingsplanen, RUFS 2050, som tagits fram i samverkan med kommunerna och andra regionala aktörer. Målet är att Stockholmsregionen ska bli en klimatneutral region till 2045, i enlighet med nationella mål och Parisavtalet. En regional klimatfärdplan utgör det strategiska ramverket för hur målen ska nås.

Regionen måste komma bort från fossila energibärare, ställa om till förnybara energier, resurseffektivisera alla samhällsfunktioner och skapa klimatsmarta strukturer.

Grundläggande för länets hållbara utveckling är också att säkra energitillförsel, lagring och distribution. Resilienta och smarta små- och storskaliga energisystem måste möta nya krav på effektivitet, användarvänlighet och förstås förnybarhet.

För att genomföra klimatfärdplanen krävs nära samarbete och dialog med kommuner, näringsliv och andra aktörer i regionen. Region Stockholm bidrar på flera olika sätt inom sin egen verksamhet. På denna webbsida kan du läsa mer om styrdokument, strategier, projekt och verksamhet som relaterar till energi och klimat.

I dag använder Region Stockholm nästan bara förnybar energi. Bland annat är andelen förnybar energi för fastigheter 95%, och 100 % av all busstrafik och all spårbunden trafik drivs på förnybar energi. Läs mer här

Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen ger vägledning i form av konkreta utsläppsmål för 2030 och 2045, samt pekar ut fem strategiska insatsområden för länets kommande klimatarbete. Läs mer om Klimatfärdplanen här.

Att öka de eldrivna person- och varutransporterna är en regional prioritering i RUFS 2050. Region Stockholm är en av de medverkande storstadsregionerna i det EU-finansierade projektet EV Energy som har som syfte att bidra till omställning av transportsektorn.

Läs mer om EV Energy här.

Att utveckla klimat- och resurseffektiva attraktiva regionala stadskärnor är en regional prioritering i RUFS 2050. Region Stockholm är en av de medverkande storstadsregionerna i det EU-finansierade projektet Smart Edge som har som syfte att stötta regionala stadskärnor att ställa om mot en mer klimatsmart ekonomi.
Läs mer om Smart Edge här.