En levande skärgård

Stockholms skärgård är unik, ingen annanstans i världen finns det en så vidsträckt skärgård i ett skyddat innanhav och så nära en storstadsregion. Landstinget ansvarar för skärgårdens utveckling genom ett skärgårdsprogram som anger inriktningen för landstingets politik i kust- och skärgårdsområdet.

Landstingets politik i skärgården

Landstingsfullmäktige antog den 9 februari 2010 ett nytt skärgårdspolitiskt program för Stockholms läns landsting som ska gälla de närmaste sex till tio åren.

De värden som finns i skärgården – kulturella, miljömässiga, traditioner, företag och boende – är förpliktigande inte minst för landstinget, som spelar en central roll för skärgården.

En levande skärgård är i grunden en fråga om valfrihet. En levande skärgård skapar valmöjligheter för medborgare att välja sin egen livsstil och boendemiljö.

I det skärgårdspolitiska programmet finns flera viktiga punkter för att utveckla skärgården. Bland annat landstingets målsättning om att bidra till att positionera skärgården som besöksmål och för en förlängd turistsäsong. Detta får exempelvis uttryck i en särskild satsning på rabatterade priser för ungdomsgrupper i Waxholmstrafiken. Med fler ungdomar ute i skärgården kommer förhoppningsvis många få upp ögonen för vår övärld inte bara som en plats att besöka, men också att bo i.

Waxholmsbolagets roll i skärgården är svår att överskatta. Bolagets roll är stor i den yttre skärgården. Men också båttrafik på Stockholms inre vatten kommer att bli allt viktigare i takt med att kommuner som Nacka, Värmdö och Lidingö utvecklas. Därför tar vi höjd för behoven att överväga båttrafik på de inre vattenvägarna.

Karta över skärgården i Stockholmsregionen

Landstinget har omfattande åtaganden i och för skärgården, med allt ifrån kollektivtrafik, vårdfilialer, ambulanser och fraktbidrag. Med en så stor organisation är det en nödvändighet att säkra att alla drar åt samma håll. Därför markerar vi från landstingets sida behovet av konsekvensbeskrivningar vid beslut som kan medföra förändringar i landstingets verksamheter i skärgården – att förändringar inte motverkar målsättningarna i det skärgårdspolitiska programmet.

Med ett tydligt uppdrag till nämnder och bolag om att använda, genomföra och redovisa hur de har bidragit till att programmets målsättningar nås är Skärgårdspolitiska programmet ett kraftfullt verktyg för skärgården som kommer att bidra till att inte bara hålla skärgården levande, utan också göra den än mer livskraftig.

Att både bevara och utveckla

I landstingets politik ingår bevarande, utveckling och samtidigt göra skärgårdens värden tillgängliga för alla. Begränsade ekonomiska resurser och formella krav sätter ramar för landstingets utvecklingsarbete.

De fyra mål som presenteras i det skärgårdspolitiskt programmet bygger på fyra utmaningar som tar sin utgångspunkt i ett antal utvecklingstrender.

Dessa utmaningar är:

  • att möjliggöra utveckling och samtidigt bevara skärgårdens natur-, kultur och rekreationsvärden
  • att vidareutveckla kommunikationerna till och inom skärgården, genom ändamålsenlig infrastruktur och ett effektivt och hållbart transportsystem
  • att utveckla förutsättningar för näringsliv och kommersiell service som är baserade på skärgårdens värden, förutsättningar och behov
  • att erbjuda offentlig service av god kvalitet och tillgänglighet i skärgården.

En skärgård för alla

Visionen för Stockholms skärgård som presenteras i det skärgårdspolitiska programmet ska vägleda landstingets arbete i skärgården:

En skärgård som genom sina unika värden är attraktiv för boende, besökare och verksamheter.

Skärgårdens unika och attraktiva värden ska vara tillgängliga för alla och det ska finnas goda förutsättningar för rekreation, boende och för verksamheter. Visionen bygger på synsättet att skärgården är en attraktiv del av regionen. Den ska bidra till att uppnå visionen i den nya regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2010: "Europas mest attraktiva storstadsregion".

I programmet presenteras fyra mål för att uppnå visionen:

  • en långsiktigt väl förvaltad skärgård med natur-, kultur- och rekreationsvärden som bevaras och utvecklas
  • en för alla öppen och tillgänglig skärgård med effektiva, miljövänliga transporter och ändamålsenlig infrastruktur
  • en livskraftig skärgård med goda förutsättningar för verksamheter och kommersiell service, som är anpassade till skärgårdens förhållanden året om
  • en skärgård med behovsanpassad, tillgänglig och resurseffektiv offentlig service av god kvalitet.

Vägen till en levande skärgård

I programmet presenteras fem strategier som beskriver landstingets insatser för att nå målen. Insatserna måste ofta ske i samverkan med andra aktörer om målen ska uppnås.

Strategi 1: utveckla och bevara skärgårdens natur-, kultur- och rekreationsvärden.

Strategi 2: erbjuda en bra kollektivtrafik och bidra till en ändamålsenlig infrastruktur.

Strategi 3: bidra till goda generella förutsättningar för en livskraftig skärgård.

Strategi 4: säkra tillgången till effektiv och behovsanpassad offentlig service av god kvalitet.

Strategi 5: planera för en attraktiv skärgård för besökare samt attraktiva och funktionella skärgårdssamhällen för boende och verksamhet.