Bostäder

Befolkningen växer i både Stockholmsregionen och omgivande län och ökar därmed anspråken på mark för bebyggelse, transportinfrastruktur och tekniska system. Med en växande befolkning växer också behovet av bostäder i regionen och för en effektiv bostadsförsörjning behövs samordning och samverkan över kommungränserna.

Region Stockholm bidrar med kunskapsunderlag som underlättar samverkan och beslut på såväl lokal som regional och nationell nivå. Under 2019 fördjupar vi kunskapen om befintligt bostadsbestånd, rörlighet och hinder för förtätning och nybyggnation.

Regionala ställningstaganden för ny bostadsbebyggelse:

  • Säkerställ att det finns bostäder som motsvarar det demografiska bostadsbehovet
  • Ha en hög planeringsberedskap i alla länets kommuner
  • Planera och bygg varierat för människors olika bostadsbehov
  • Öka rörligheten i det befintliga beståndet
  • Använd bostadsbyggandet för att öka kvaliteterna i regionens boendemiljöer
  • Öka den regionala samverkan och kunskapsutbytet

Aktuella rapporter:

- Länk till Bostadsbeståndsanalysen

- Lokala bostadsmarknader i Stockholms län 2014–2016 (huvudversion)

- Lokala bostadsmarknader i Stockholms län 2014–2016 (kortversion)

- Flyttkedjor – en litteraturöversikt

- Bostadsbehoven i Stockholmsregionen