Bostäder

En väl fungerande bostadsmarknad är viktig för att säkerställa en god livsmiljö för alla invånare och för att främja tillväxten och attraktionskraften. Bostadsförsörjningen är en av Stockholmsregionens största utmaningar.

Tillskottet på bostäder motsvarar inte den starka befolkningsökningen i regionen och för människor med låga inkomster eller tillfälliga anställningar är situationen särskilt svår.

Region Stockholm ska verka för insatser som kan bidra till att regionens långsiktiga behov av bostäder tillgodoses. Region Stockholm bidrar med kunskapsunderlag som underlättar samverkan och beslut på såväl lokal som regional och nationell nivå.  I den regionala utvecklingsplanen, RUFS 2050, pekas ett antal ställningstaganden ut som gemensamt ska bidra till ett tillskott av bostäder:

  • det behöver finnas bostäder som motsvarar det demografiska bostadsbehovet 
  • alla länets kommuner behöver ha en hög planeringsberedskap 
  • vi behöver planera och bygga varierat för människors olika bostadsbehov
  • rörligheten i det befintliga beståndet behöver öka
  • använda bostadsbyggandet för att öka kvaliteterna i regionens boendemiljöer
  • öka den regionala samverkan och kunskapsutbytet

Efterfrågan på nya bostäder i Stockholmsregionen

Region Stockholm har låtit beräkna efterfrågan på nya bostäder i Stockholms län. Drygt 20 000 bostäder behöver byggas per år för att täcka bostadsbehovet i regionen. Rapporten visar att hushållen endast kan och vill efterfråga cirka 15 000 nybyggda bostäder.

Längre ned på sidan finner du rapporten och faktaunderlaget: Efterfrågan på nya bostäder i Stockholmsregionen.

Ny studie om hushållens behov av fler bostäder

Region Stockholm har fått statsbidrag från Delegationen mot segregation, Delmos, för att genomföra en studie där hushållens möjligheter att efterfråga alla typer av bostäder efter hushållens behov ska studeras. Denna kunskap kan bidra till en bättre förståelse för drivkrafter bakom boendesegregationen. 

Inom detta arbete har en arbetsgrupp med bl a representanter från fem kommuner och länsstyrelsen bildats. Planen är att bjuda in till en konferens under processen där delresultat redovisas. Hela studien planeras att slutföras och redovisas i april 2021.

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?