Skärgårdsmedel

I syfte att förenkla för aktörer att förverkliga projektidéer i Stockholms skärgård har Region Stockholm, Länsstyrelsen och skärgårdskommunerna Värmdö, Österåker, Haninge och Norrtälje skapat projektet Skärgårdsmedel med en gemensam finansieringsmodell för skärgårdsprojekt.

För att ansöka om medel krävs endast att sökande skickar in ansökan, eventuella delrapporter och slutredovisning via ett system till Region Stockholm.

Skärgårdsmedel är ett pilotprojekt som kommer prövas under 2018 och 2019, därefter beslutas om eventuell fortsatt gemensam finansiering.

Medel kan beviljas till skärgårdsprojekt som har en god lokal förankring och som avser att värna eller utveckla skärgården i Stockholmsregionen.

Innan ansökan sker ska projektet förankras i berörd kommun, se kontaktpersoner nedan.

 • Med projekt avses insatser som är avgränsade från den ordinarie verksamheten i fråga om tid, ekonomi och arbetsinsats.
 • Med skärgårdsprojekt avses projekt som syftar till att värna eller utveckla skärgården i Stockholmsregionen.
 • Skärgård i Stockholmsregionen definieras inom detta projekt som öar utan fast landförbindelse med bro i Stockholms skärgård.

Regional och lokal förankring är centralt och skärgårdsprojekt som ligger i linje med ambitionerna i parternas samverkansforum för skärgårdsutveckling och ambitionerna i parternas styrdokument, är prioriterade.

Projekt som tydligt beaktar hållbarhetsperspektiven – ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet är prioriterade. Effekter för integration, jämställdhet, miljö/klimat är önskvärda. Barnperspektivet bör beaktas.

 • Ansökan om projektstöd ska ske digitalt via www.minansokan.se.
 • Medel ur den gemensamma potten kan beviljas till projekt som avser att värna eller utveckla skärgården i Stockholmsregionen.
 • Projekttiden får inte sträcka sig längre än 31 december 2019.
 • Projektstöd får inte användas som driftsstöd eller för att ensamt finansiera enskilda näringsidkares verksamheter, utan särskilt allmänt intresse.
 • Projektstöd ska inte användas till projekt som avser ordinarie verksamhet som handhas av staten, landstinget, en kommun eller annan.
 • Projektstöd bör inte ges till insatser som påverkar näringslivets konkurrensförhållanden. Stöd som utgör statligt stöd enligt artikel 107 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (statsstödsreglerna) bör inte lämnas.
 • Innan ansökan lämnas in bör dialog skett med representant från styrgruppen för Skärgårdsmedel.
 • Projektstöd bör om möjligt betalas ut i efterhand efter redovisning av de faktiska utgifterna för projektet. Förskott kan utbetalas under vissa omständigheter.
 • Insatser som genomförts innan ansökan om projektstöd har inkommit är inte stödberättigade.
 • Beslut om projektmedel kan inte överklagas.

Beslut i enskilda ärenden om fördelning av medel fattas gemensamt av representanter från Länsstyrelsen, Region Stockholm och skärgårdskommunerna Värmdö, Österåker, Haninge och Norrtälje. Region Stockholm har ansvar för administrationen inom projektet.

Stödberättigade kostnader för projekt

 • Kostnader som har uppkommit under den projektperiod som är fastställd i beslutet om stöd.
 • Kostnader som uppfyller de villkor som anges i beslutet om stöd.
 • Kostnader som kan styrkas av sökande genom fakturakopior, bokföringsunderlag eller andra handlingar som har bokförts i enlighet med god redovisningssed.
 • Kostnader som är förenliga med EU-rättsliga och nationella bestämmelser.
 • Rekvirering av medel sker digitalt via http://www.minansokan.se.
 • Projekt ska slutredovisas senast en månad efter avslutat projekt.
 • Uppgifter lämnade i ansökan ligger till grund för bedömning av redovisningen.
 • Den ekonomiska redovisningen ska motsvara de kostnadsslag som budgeterats i ansökan och tydligt beskriva eventuella avvikelser. Begäran om ytterligare redovisning i form av bokföringsunderlag som t.ex. kvitton, fakturor, deltagarlistor etc. kan förekomma.
 • Återbetalningsskyldighet kan uppstå om projekt inte har genomförts som planerat eller redovisas enligt anvisningar samt om kostnader inte kan styrkas.

Länsstyrelsen Stockholm

Tomas Norberg tomas.norberg@lansstyrelsen.se

Region Stockholm

Christina Larsson christina.larsson@sll.se

Haninge kommun

Erik Josephson erik.josephson@haninge.se

Värmdö kommun

Moa Öhman moa.ohman@varmdo.se

Norrtälje kommun

Torkel Andersson torkel.andersson@norrtalje.se

Österåkers kommun

Kristina Eineborg, kristina.eineborg@osteraker.se