Hållbarhets-, skärgårds- och fraktbidrag

Region Stockholm delar varje år ut bidrag till organisationer som arbetar med hållbarhets- och skärgårdsprojekt. Företag i skärgården kan även få fraktbidrag.

Region Stockholm fördelar bidrag till projekt och andra aktiviteter som är av allmänt intresse och som bidrar till en hållbar utveckling i regionen samt värnar och utvecklar regionens skärgård. Bidrag kan beviljas till projekt och verksamhet som har en tydlig regional nytta genom koppling till vision, mål och ambitioner i den gällande regionala utvecklingsplanen RUFS eller till andra för projektet eller verksamheten relevanta regionala planer, program eller liknande.

Samordnad medfinansiering för skärgårdsprojekt

I syfte att förenkla för aktörer att förverkliga projektidéer i Stockholms skärgård har Region Stockholm, Länsstyrelsen och skärgårdskommunerna Värmdö, Österåker, Haninge och Norrtälje skapat projektet Skärgårdsmedel med en gemensam finansieringsmodell för skärgårdsprojekt. Sökanden har då möjlighet att bli beviljad medfinansiering för projekt från Länsstyrelsen, kommunen och Region Stockholm genom en ansökan.

Mer information hittar du här

Hållbarhetsbidrag

Kommuner, stiftelser, organisationer och ideella föreningar kan ansöka om medfinansiering för regionala hållbarhets- och skärgårdsprojekt. Syftet med projekt eller verksamhet ska vara att förbättra, värna eller skydda hållbar utveckling ur socialt, ekonomiskt eller ekologiskt perspektiv inom Stockholmsregionen, i enlighet med de planer och program Region Stockholm antagit.

2019 års utlysning ur hållbarhetsanslaget: Utveckla företagsklimatet och förbättra matchningen på arbetsmarknaden för ökad tillväxt

Utlysningen syftar till att främja möjligheten för företag och individer att verka och utvecklas inom Stockholms län genom att prioritera insatser för ett gynnsamt företagsklimat och en bättre matchning på arbetsmarknaden.

I syfte att Region Stockholm ska bidra till att utveckla arbetsmarknaden för ökad tillväxt har Tillväxt- och regionplanenämnden prioriterat utlysningsområdet Utveckla företagsklimatet och förbättra matchningen på arbetsmarknaden för ökad tillväxt för 2019-års hållbarhetsbidrag.

Medfinansiering kan exempelvis sökas för verksamhet och projekt med fokus på:

  • Samordning av relevanta aktörer för gemensam ansträngning för att utveckla förutsättningarna på arbetsmarknaden för ökad social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.
  • Satsningar för att förenkla regler och villkor för företag.
  • Insatser för att förbättra möjligheten för nystartade och mindre företag.
  • Kompetensutvecklingsinsatser för ökad företagsamhet, innovation och ett stärkt näringsliv.
  • Insatser för att ta till vara kompetensen och underlätta matchningen på arbetsmarknaden.

Projektet ska vara av allmänt intresse och vara av regional betydelse i enlighet med planer och program Region Stockholm antagit. Som regel kan inga bidrag ges till enskilda näringsidkare eller enskilda personer. Bidrag ges inte heller till redan genomförda insatser. För att beviljas bidrag måste projektet uppfylla ett antal kriterier. Du kan läsa mer om kriterierna i Riktlinjer för regionala hållbarhets- och skärgårdsanslaget (pdf).

Skärgårdsbidrag

Kommuner, organisationer, stiftelser och ideella föreningar kan ansöka om medfinansiering av skärgårdsprojekt. Projekten ska avse att utveckla och värna om skärgårdens miljö-, natur- och kulturvärden samt skapa förutsättningar för näringsliv, boende och rekreation.

2019 års utlysning ur skärgårdssanslaget: Förbättrad
tillgänglighet i Stockholms skärgård

En levande skärgård är en förutsättning för att Sverige och hela Stockholmsregionen ska utvecklas och för att nå visionen i RUFS – att vara Europas mest attraktiva storstadsregion. Skärgården är en resurs för alla invånare i länet, för boende, företagare, besökare och för turister. Genom framtagandet av en landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen vill Region Stockholm främja en hållbar utveckling på landsbygden och i skärgården och stärka kopplingen mellan stad och land. En hållbar utveckling i skärgården genomsyras av att värna om de unika resurserna samtidigt som utveckling kan ske genom nya innovativa lösningar.

Utlysningen syftar till att främja möjligheten att verka, bo och besöka skärgården i Stockholms län genom att prioritera förbättrad tillgänglighet och utveckling av länets strategiska bytespunkter.

Medfinansiering kan exempelvis sökas för verksamhet och projekt fokus på:

  • Samordning av relevanta aktörer för gemensam ansträngning för en regional skärgårdsutveckling med fokus på utveckling av länets replipunkter.
  • Utveckling av attraktiva servicelösningar, exempelvis hållbara avfallslösningar och samordnade informationslösningar.
  • Satsningar för ökad trygghet, exempelvis trygghetsskapande åtgärder som investeringar i belysning och trafiksäkerhet.
  • Implementering och samordning av hållbara lösningar för transporter och logisti

Projektet ska vara av allmänt intresse och vara av regional betydelse i enlighet med planer och program Region Stockholm antagit. Som regel kan inga bidrag ges till enskilda näringsidkare eller enskilda personer. Bidrag ges inte heller till redan genomförda insatser. För att beviljas bidrag måste projektet uppfylla ett antal kriterier. Du kan läsa mer om kriterierna i Riktlinjer för regionala hållbarhets- och skärgårdsanslaget (pdf).

Ansök om bidrag

Beslutstillfällen för det regionala hållbarhets- och skärgårdsanslaget år 2019:

Sista ansökningsdag: 15 mars – Beslutsdatum TRN, 16 maj
Sista ansökningsdag: 23 augusti –Beslutsdatum TRN, 24 oktober

De bidragsansökningar som förvaltningen kan besluta på delegation sker löpande.

Ladda ner ansökningsblankett för hållbarhets- och skärgårdsbidrag (pdf).

Redovisa projekt

Redovisningen ska beskriva både vad projektet uppnått i sak, och det ekonomiska utfallet jämfört med ansökan. Tillsammans med slutredovisningen ska även en sammanfattning bifogas, som publiceras på sll.se i syfte att projektens resultat, slutsatser och erfarenheter sprids till berörda målgrupper inom Stockholmsregionen. Rekvirering av projektmedel sker enligt förvaltningens anvisningar vid beviljad ansökan.

Rekvisitionsblankett hållbarhets- och skärgårdsbidrag (pdf)

Redovisningsblankett för hållbarhets- och skärgårdsbidrag (pdf)

Fraktbidrag

Företag och livsmedelsbutiker i skärgården kan få bidrag för frakt av gods respektive livsmedel. Region Stockholm har lämnat bidrag till frakt av gods sedan sjuttiotalet i syfte att sänka transportkostnaderna i skärgårdsområdet till en nivå som är jämförbar med regionens glesbygd i övrigt.

Fraktbidrag utbetalas enbart till företag. Dessa måste bedriva varaktig verksamhet på ö utan bro, tunnel eller statlig färja i Stockholms skärgård och i Mälaren. Bidraget ges för inhyrning av båt för vissa transporter av tungt och skrymmande gods som inte kan fraktas med Waxholmsbolagets reguljära båttrafik, motivering till nyttjande av annan transportör krävs. Fraktbidrag ges också för varutransporter till livsmedelsbutiker.

Bidraget kan inte ges till transporter av oljeprodukter, avverkad skog, byggmaterial, grus, krossmaterial eller jord.

2019 års budget för fraktbidrag är 2 000 000 kronor.

Tungt och skrymmande gods

Fraktbidrag kan ges till företag med varaktig verksamhet på ö utan bro, tunnel eller statlig färja i Stockholms skärgård och i Mälaren.

Fraktbidrag avser inhyrning av båt för transport av gods som inte kan fraktas med Waxholmsbolagets reguljära båttrafik, motivering till nyttjande av annan transportör krävs. Fraktbidrag ges med två tredjedelar av kostnaden exkl. moms.

Livsmedelsbutikers varutransporter

Livsmedelsbutiker på ö utan bro, tunnel eller statlig färja i Stockholms skärgård kan få varutransporter subventionerade med 80% av kostnaden exkl. moms.

Livsmedelsbutiker som fraktar med Waxholmsbolaget får subventionen genom avdrag på fakturan. För att bli berättigad till detta avdrag ska en ansökan årligen lämnas in till Region Stockholm.

Ansökan om fraktbidrag för gods och livsmedel görs via Fraktbidragsportalen på Waxholmsbolagets hemsida.
Klicka här för att komma till Fraktbidragsportalen