Bidrag för regional utveckling

Landstinget delar varje år ut bidrag till organisationer som arbetar med hållbarhets- och skärgårdsprojekt. Företag i skärgården kan även få fraktbidrag.

Landstinget fördelar bidrag till projekt och andra aktiviteter som är av allmänt intresse och som bidrar till en hållbar utveckling i regionen samt värnar och utvecklar regionens skärgård. Bidrag kan beviljas till projekt och verksamhet som har en tydlig regional nytta genom koppling till vision, mål och ambitioner i den gällande regionala utvecklingsplanen RUFS eller till andra för projektet eller verksamheten relevanta regionala planer, program eller liknande.

Samordnad medfinansiering för skärgårdsprojekt

I syfte att förenkla för aktörer att förverkliga projektidéer i Stockholms skärgård har landstinget, Länsstyrelsen och skärgårdskommunerna Värmdö, Österåker, Haninge och Norrtälje skapat projektet Skärgårdsmedel med en gemensam finansieringsmodell för skärgårdsprojekt. Sökanden har då möjlighet att bli beviljad medfinansiering för projekt från Länsstyrelsen, kommunen och landsting genom en ansökan.

Mer information hittar du här

Hållbarhetsbidrag

Kommuner, stiftelser, organisationer och ideella föreningar kan ansöka om medfinansiering för regionala hållbarhets- och skärgårdsprojekt. Syftet med projekt eller verksamhet ska vara att förbättra, värna eller skydda hållbar utveckling ur socialt, ekonomiskt eller ekologiskt perspektiv inom Stockholmsregionen, i enlighet med de planer och program landstinget antagit.

2018 års utlysning ur hållbarhetsanslaget:
Utveckla Stockholmsregionens hållbara energilösningar

På såväl global, nationell och regional nivå identifieras förnybara energilösningar som ett medel för att uppnå de mål som antagits. Enligt landstingets Miljöprogram 2017–2021 och förslag till Klimatfärdplan 2050 är energieffektivisering och förnybar regional energiproduktion prioriterade områden som kan ge förutsättning att minska klimatpåverkan och utmaningar kring ändliga resurser.

Utlysningen syftar till att ta fram kunskapsunderlag, metodutveckla eller projektera utbyggnad och innovation för energieffektivisering och energiproduktionslösningar för Stockholmsregionen.

Medfinansiering kan exempelvis sökas för verksamhet och projekt med fokus på:

 • Småskalig produktion av el, biogas (jordbruk men även andra) och värme (solfångare etc.).
 • Robusta lokala lösningar som förstärker energisäkerhet och minskar sårbarheten främst i perifera lägen i regionen, som skärgårdsöar.
 • Öka kunskapen om hur en resilient energilösning på lokal/regional nivå kan utvecklas.
 • Skapa regionala arenor för utveckling och innovation kring småskaliga hållbara energiproduktionslösningar.
 • Utveckla metoder för energibesparande åtgärder på en regional nivå.
 • Öka kunskapen kring hur teknisk utveckling och nya innovationer inom hållbara energilösningar kan bidra till att skapa attraktiva miljöer för invånare och näringslivets utveckling.

Projektet ska vara av allmänt intresse och vara av regional betydelse i enlighet med planer och program landstinget antagit. Som regel kan inga bidrag ges till enskilda näringsidkare eller enskilda personer. Bidrag ges inte heller till redan genomförda insatser. För att beviljas bidrag måste projektet uppfylla ett antal kriterier. Du kan läsa mer om kriterierna i Riktlinjer för regionala hållbarhets- och skärgårdsanslaget (pdf).

Skärgårdsbidrag

Kommuner, organisationer, stiftelser och ideella föreningar kan ansöka om medfinansiering av skärgårdsprojekt. Projekten ska avse att utveckla och värna om skärgårdens miljö-, natur- och kulturvärden samt skapa förutsättningar för näringsliv, boende och rekreation.

2018 års utlysning ur skärgårdssanslaget:
Utveckla Stockholmsregionens skärgård genom innovation och förnyelse

En levande skärgård är en förutsättning för att Sverige och hela Stockholmsregionen ska utvecklas och för att nå visionen i RUFS – att vara Europas mest attraktiva storstadsregion. Skärgården är en resurs för alla invånare i länet, för boende, företagare, besökare och för turister. Genom framtagandet av en landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen vill landstinget främja en hållbar utveckling på landsbygden och i skärgården och stärka kopplingen mellan stad och land. En hållbar utveckling i skärgården genomsyras av att värna om de unika resurserna samtidigt som utveckling kan ske genom nya innovativa lösningar.

Utlysningen syftar till att möjliggöra att verka och bo i skärgården i Stockholms län genom att prioritera innovativa och nytänkande lösningar för utveckling av skärgården i länet.

Medfinansiering kan exempelvis sökas för verksamhet och projekt fokus på:

 • Lokalt anpassade hållbara lösningar som kan implementeras på regional nivå.
 • Attraktiva mötesplatser i skärgården.
 • Samordning av relevanta aktörer för gemensam ansträngning för en regional skärgårdsutveckling.
 • Öka kunskapen kring hur utveckling kring teknik, tjänster och nya innovationer kan bidra till att skapa attraktiva miljöer för näringslivets utveckling och förutsättningar för att leva i skärgården.
 • Innovation och utveckling av samordnade logistiklösningar och transport av varor i skärgården.
 • Samordning av olika serviceslag eller innovation och utveckling av samhällsservice i skärgården.

Projektet ska vara av allmänt intresse och vara av regional betydelse i enlighet med planer och program landstinget antagit. Som regel kan inga bidrag ges till enskilda näringsidkare eller enskilda personer. Bidrag ges inte heller till redan genomförda insatser. För att beviljas bidrag måste projektet uppfylla ett antal kriterier. Du kan läsa mer om kriterierna i Riktlinjer för regionala hållbarhets- och skärgårdsanslaget (pdf).

Ansök om bidrag

Beslutstillfällen för det regionala hållbarhets- och skärgårdsanslaget år 2018:

Sista ansökningsdag 6 mars - Beslutsdatum TRN, 24 maj
Sista ansökningsdag 16 juli - Beslutsdatum TRN, 27 september

De bidragsansökningar som förvaltningen kan besluta på delegation sker löpande.

Ladda ner ansökningsblankett för hållbarhets- och skärgårdsbidrag (pdf).

Redovisa projekt

Redovisningen ska beskriva både vad projektet uppnått i sak, och det ekonomiska utfallet jämfört med ansökan. Tillsammans med slutredovisningen ska även en sammanfattning bifogas, som publiceras på sll.se i syfte att projektens resultat, slutsatser och erfarenheter sprids till berörda målgrupper inom Stockholmsregionen. Rekvirering av projektmedel sker enligt förvaltningens anvisningar vid beviljad ansökan.

Rekvisitionsblankett hållbarhets- och skärgårdsbidrag (pdf)

Redovisningsblankett för hållbarhets- och skärgårdsbidrag (pdf)

Fraktbidrag

Företag och livsmedelsbutiker i skärgården kan få bidrag för frakt av gods respektive livsmedel. Stockholms läns landsting har lämnat bidrag till frakt av gods sedan sjuttiotalet i syfte att sänka transportkostnaderna i skärgårdsområdet till en nivå som är jämförbar med regionens glesbygd i övrigt.

Fraktbidrag utbetalas enbart till företag. Dessa måste bedriva varaktig verksamhet på ö utan bro, tunnel eller statlig färja i Stockholms skärgård och i Mälaren. Bidraget ges för inhyrning av båt för vissa transporter av tungt och skrymmande gods som inte kan fraktas med Waxholmsbolagets reguljära båttrafik, motivering till nyttjande av annan transportör krävs. Fraktbidrag ges också för varutransporter till livsmedelsbutiker.

Bidraget kan inte ges till transporter av oljeprodukter, avverkad skog, byggmaterial, grus, krossmaterial eller jord.

2018 års budget för fraktbidrag är 2 000 000 kronor.

Tungt och skrymmande gods

Fraktbidrag kan ges till företag med varaktig verksamhet på ö utan bro, tunnel eller statlig färja i Stockholms skärgård och i Mälaren.

Fraktbidrag avser inhyrning av båt för transport av gods som inte kan fraktas med Waxholmsbolagets reguljära båttrafik, motivering till nyttjande av annan transportör krävs. Fraktbidrag ges med två tredjedelar av kostnaden exkl. moms.

Ansökningsblankett rekvireras från Waxholmsbolaget. Till ansökan bifogas F-skattsedel eller bolagsbevis. Ansökningarna lämnas in kvartalsvis.

Livsmedelsbutikers varutransporter

Livsmedelsbutiker på ö utan bro, tunnel eller statlig färja i Stockholms skärgård kan få varutransporter subventionerade med 80% av kostnaden exkl. moms.

Livsmedelsbutiker som fraktar med Waxholmsbolaget får subventionen genom avdrag på fakturan. För att bli berättigad till detta avdrag ska en ansökan årligen lämnas in till Stockholms läns landsting,

Ansök om fraktbidrag

Ansökningsblanketter rekvireras från Waxholmsbolaget (öppnas i nytt fönster). Till ansökningarna gällande livsmedelsbutiker bifogas F-skattsedel eller bolagsbevis.