Samverkan kring planering i östra Mellansverige

ÖMS 2050 syftar till att skapa samsyn för en samordnad planering i östra Mellansverige (ÖMS), där de storregionala utgångspunkterna för de regionala utvecklingsprocesserna och annan rumslig planering är desamma för hela ÖMS.

Projektets tidslinje

Detta gör vi

Region Stockholm deltar i den gemensamma planeringen av utvecklingen i östra Mellansverige. Sedan flera år finns det en dialog och samverkan inom ramen för länens respektive regionala utvecklingsarbete som bygger på ömsesidig nytta.

Syfte

Att samordna storregional planering i östra Mellansverige. En central utgångspunkt är behovet av att hantera befolkningstillväxten till 2050 på cirka 1,6 miljoner människor, och sysselsättningstillväxten på cirka 700 000 på ett så bra sätt som möjligt utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna.

Vem påverkas och tidplan

Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, Örebro län, Västmanlands län och Gävleborgs län, samt Mälardalsrådet.

Parallellt med att ta fram RUFS 2050 pågick ett arbete om den långsiktiga storregionala utvecklingen i östra Mellansverige. Under 2018 antogs ÖMS 2050, ett gemensamt underlag för storregional och samordnad planering i ÖMS, efter remissrunda och dialog med ett stort antal aktörer. Arbetet samordnades med EBS-processen (En Bättre Sits). Samverkan inom ÖMS kompletterar andra storregionala samarbeten, genom att det explicit fokuserar på regional utvecklingsplanering kopplat till varje läns process med RUS/RUFS, och att dess primära målgrupp är regionala utvecklingsplanerare och kommunala samhällsplanerare.

Den strategiska inriktningen som fastslogs i dokumentet utgör stommen för planeringen och det regionala utvecklingsarbetet. Den innebär att:

  • Integrera arbets-, utbildnings- och bostadsmarknaderna
  • Verka för en koncentrerad, tät och sammanhållen bebyggelse i de bästa kollektivtrafiklägena
  • Länka samman de storregionala nodstäderna med Stockholm och med varandra genom tvärförbindelser
  • Stärka ÖMS internationella kopplingar och förbindelser med andra storstadsregioner som Helsingfors, Oslo och Öresund
  • Säkra en resurseffektiv och hållbar godsförsörjning

Nu pågår arbetet med att genomföra den strategiska inriktningen genom en fördjupning inom områdena funktionella samband med fokus på nodstäderna och kraftförsörjning utifrån ett näringslivsperspektiv. 

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?