Länsplan för regional transportinfrastruktur

Region Stockholm ansvarar sedan 1 januari 2019 för länsplanen för regional transportinfrastruktur. Det är ett av de viktigaste och mest ansvarsfyllda uppdragen som följer av regionbildningen. Den nuvarande länsplanen beslutades under hösten 2018 och gäller till 2029.

Projektets tidslinje

Detta gör vi

Länsplanen är en del av den statliga infrastrukturplaneringen och handlar om investeringar i det regionala transportsystemet. Varje län tar fram en länsplan och sedan 1 januari 2019 är det Region Stockholm som gör det i Stockholms län.

Syfte

I länsplanen ingår åtgärder som förbättrar framkomlighet och bostadsbyggande i Stockholms län.

Vem påverkas och tidplan

Den nuvarande länsplanen gäller till 2029. Arbetet med att ta fram en ny länsplan påbörjas uppskattningsvis 2020/2021. Många regionala aktörer samverkar kring länsplanen, till exempel länets kommuner, Trafikverket och andra myndigheter och intressenter.

Vad är en länsplan?

Länsplanen är en del av infrastrukturplaneringen i länet och handlar om investeringar i det regionala transportsystemet. Varje län i Sverige tar fram en länsplan. I Stockholms län ansvarade länsstyrelsen tidigare för arbetet med länsplanen, men sedan 1 januari 2019 ligger det ansvaret på Region Stockholm. 

Länsplanerna omfattar investeringar i länets vägar, medfinansiering av kollektivtrafikinvesteringar samt medfinansiering av kommunala åtgärder som rör miljö, trafiksäkerhet, cykeltrafik och gångtrafik. En länsplan gäller i tolv år, men revideras vanligtvis vart fjärde år efter direktiv från regeringen.  Den nuvarande länsplanen för Stockholms län gäller till 2029. Arbetet med att ta fram en nästa länsplan kommer uppskattningsvis påbörjas 2020/2021.

Länsplanerna kompletteras av en nationell plan för infrastruktur som tas fram av Trafikverket.  Den nationella planen innehåller investeringar i europavägnätet samt nationella spår. Den innehåller även medfinansiering till regional spårburen kollektivtrafik, drift- och underhåll, miljöåtgärder, reinvesteringar med mera. För länsplanerna finns det möjlighet att finansiera åtgärder som normalt tillhör den nationella planen, men i regel inte tvärtom

Många samverkar

I arbetet med länsplanen kommer Region Stockholm att samverka med till exempel Trafikverket, länets kommuner och berörda myndigheter om prioriteringar av investeringar i infrastruktur.

 

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?