Kompetensarena Stockholm

Kompetensarena Stockholm är ett EU-finansierat projekt. Projektet ska främja kompetensförsörjning och utbildningsplanering i regionen samt att vuxenutbildningen ska anpassas till arbetsmarknaden. Syftet är att förstärka samverkan mellan utbildning, arbetsplatsförlagt lärande och näringsliv. Aktörer som medverkar inom Kompetensarena Stockholm är Tillväxt- och Regionplaneförvaltningen inom Region Stockholm, Arbetsförmedlingen, Stockholms stad och förbundet Storsthlm.

Projektets tidslinje

Detta gör vi

Vi samlar upp och beskriver länets kompetensförsörjningsbehov av främst gymnasieutbildad arbetskraft inom vuxenutbildning och arbetsmarknadsutbildning. Vi utvecklar och etablerar arenor för samverkan på såväl operativ som strategisk nivå.

Syfte

Projektet ska ta fram en hållbar modell (struktur och arbetssätt) för en kunskapsbaserad dialog kring regionens kompetensförsörjning, med fokus på yrkesinriktad vuxenutbildning.

Vem påverkas och tidplan

Projektet ska bidra till en förbättrad kompetensförsörjning i Stockholmsregionen innebärande en mer hållbar förutsättning för regional tillväxt. Projektet avslutas 30 september 2020.

Samverkan kring regionens kompetensförsörjning

Projektet ska ta fram en modell och utveckla strukturer för en kunskapsbaserad dialog kring regionens kompetensförsörjning, med fokus på yrkesinriktad vuxenutbildning. Projektet ska utveckla eller etablera arenor för samråd och samverkan på såväl operativ som strategisk nivå. Våra målgrupper finns i såväl offentlig verksamhet som i näringslivet och kan vara beslutsfattare, strateger, planerare men även andra yrkesverksamma som exempelvis studie- och yrkesvägledare.

Styrgrupp

Ordförande: Inger Starheim Lagerquist, Region Stockholm TRF inger.starheim-lagerquist@sll.se
Kristina Pesula, Region Stockholm kristina.pesula@sll.se
Göra Wahlstand, Arbetsförmedlingen goran.wahlstrand@arbetsformedlingen.se
Anna Saldeen, Stockholms stad anna.saldeen@stockholm.se
Anna Sundin, Stockholms stad anna.sundin@stockholm.se
Roger Svanborg, Storsthlm roger.svanborg@storsthlm.se

Projektkansli

Projektledare: fredrik.wikstrom@sll.se
Bitr projektledare: annika.ma.olsson@sll.se
Projektadm/kommunikatör: marie.lorenius@sll.se
Delprojektledare:
Prognoser och analyser: annika.ma.olsson@sll.se
Utbud, resultat och kvalitet i yrkes.vux: david.norman@storsthlm.se
Arbetsgivardialog: anna-karin.floren@stockholm.se, peter.sundlof@arbetsformedlingen.se
Regional samverkan och dialog (kommuner, branscher, Arbetsförmedling, Stockholms stad, Storstockholm och Regions Stockholm) : kristoffer.odstam@sll.sefredrik.wikström@sll.se

Vi samlar upp och beskriver länets kompetensförsörjningsbehov av främst gymnasieutbildad arbetskraft. Informationen ska kunna underlätta för dialog och samråd mellan branscher, kommunala huvudmän och andra regionala nyckelaktörer så som exempelvis studie- och yrkesvägledare.

För mer information kontakta Annika Olsson, Region Stockholm annika.ma.olsson@sll.se.

Anordnare av kommunal yrkesinriktad vuxenutbildning och arbetsmarknadsutbildningar i Stockholms län ska kunna anpassa utbildningar som svarar mot arbetsmarknadens behov. Studie- och yrkesvägledare behöver information om arbetsmarknadens rekryteringsbehov för att kunna ge en bra vägledning till medborgare som vill börja studera i kommunal vuxenutbildning eller arbetsmarknadsutbildningar.

 

Här finns mer information om arbetsmarknadsprognoser:

Arbetskraftsbarometern (SCB)
Region Stockholms analys av kompetensförsörjningsbehovet RUFS 
Stockholm 2025 - en utbildnings- och arbetsmarknadsprognos
Svenskt Näringsliv - Rekryteringsenkäten
Företagarbarometern 2017 – rankade attraktiva arbetsgivare
Teknikföretagen - Kompetensbehov län för län
Besöksnäringen – Kompetensbehov

Idag finns det på flera håll ett stort underskott på utbildad, kompetent arbetskraft samtidigt som det finns grupper som står till arbetsmarknadens förfogande och som med rätt stöd och matchning kan komma vidare i studier och till jobb. Normer och diskriminering på arbetsmarknaden kan också begränsa individers möjligheter att få jobb. Arbetsgivarföreträdare tillsammans med utbildningsanordnare måste vidga sin syn på målgrupper, syn på tillgänglig arbetskraft för att kunna bredda sin rekryteringsbas. Utbildningar, APL platser och olika slags lönesubventionerade anställningar måste kunna ge möjlighet till att anpassas till enskilda gruppers behov för att individer ska kunna bli anställningsbara.

Bra länkar att läsa mer på:

Arbetsförmedlingens anställningsstöd - Arbetsplatsförlagt
lärande (APL)
Till Arbetsförmedlingen

Stöd för arbete med APL
Till Skolverket

Stöd för arbete med handledarutbildning
Till Skolverket

Stöd för arbete med validering -  (UHR)
Till UHR - Universitets- och högskolerådet
Till MYH - Myndigheten för yrkeshögskolan

Stöd till vägledare
Till Skolverket
Till Arbetsförmedlingen

Projektet ska ta fram information och kunskap om utbud, resultat och kvalitet inom yrkesinriktad vuxenutbildning i Stockholms län. Informationen och kunskapen kan vara bra utgångpunkter för dialog och samråd med branscher, kommunala huvudmän och andra regionala nyckelaktörer så som exempelvis studie- och yrkesvägledare.

För mer information kontakta David Norman, Storsthlm david.norman@storsthlm.se.

Utbudet av yrkesinriktad vuxenutbildning

Arbetsgivarföreträdare ska ges möjlighet till att få en överblick av och inflytande över vuxenutbildningens utbud och innehåll. På samma sätt behöver studie- och yrkesvägledare och andra aktörer som kan ge stöd till medborgare att välja studier eller yrke, lättillgänglig information om den yrkesinriktade vuxenutbildningen och arbetsmarknadsutbildningar.

Utifrån en kartläggning som Storsthlm genomfört 2017 kan det konstateras att länets utbud av yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning är relativt heltäckande. En ny kartläggning planeras under 2019. Kartläggning av Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar visar också att det finns ett varierat behovsstyrt och flexibelt utbud.

Läs mer:

- Kartläggning av yrkesinriktad vuxenutbildning i länet
- Kartläggning av Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar.

Resultat och kvalitet inom kommunal vuxenutbildning och arbetsmarknadsutbildningar

Under 2018 genomfördes en enkät riktad till länets alla studerande inom vuxenutbildningen. I enkäten får studerande exempelvis bedöma kvalitén av utbildningar i olika kommuner, hur de har uppfattat det pedagogiska stödet och studie- och yrkesvägledningen. Enkäten ger också en bra överblick av vilka målgrupper som studerar och inte minst vilka slags utbildningar som har genomförts.

Läs mer om enkäten och resultatet.

Projektets målgrupper är intressenter såsom regionens aktörer på vuxenutbildning och dess beslutsfattare, politiker på regional och lokal nivå och företrädare för olika branscher. Se kommunikationsplanen här.

Aktiviteter är bland annat seminarier och workshoppar samt avslutande konferens år 2020.

Besök kommer att ske i andra regioner såsom Västra Götalandsregionen och Region Skåne för att etablera en övergripande regional dialogmodell.

Webbsidan stödjer projektets genomförande och förmedla en struktur för kunskap och informationsspridning. Målet är att den ska stödja arbetet med en regionalt etablerad modell för en kunskapsbaserad dialog kring Stockholmsregionens kompetensförsörjning.

För mer information kontakta:
Marie Lorenius Region Stockholm TRF marie.lorenius@sll.se

 

Arbetet inom projektet Kompetensarena Stockholm har att förhålla sig till ett antal styrande dokument. De viktigaste är projektansökan och beslut om stöd. Efter projektets analys- och planeringsfas har det tagits fram en handlingsplan för projektet. Handlingsplanen innehåller en redovisning av insatser som har genomförts under analys- och planeringsfasen och en plan för genomförande och avslutningsfas. Handlingsplanen innehåller också en så kallad förändringsteori som översiktligt visar på projektmål, problembild, förväntade resultat/effekter på kort och lång sikt samt vilka aktiviteter som kommer att genomföras i projektet.

Läs mer:
Projektansökan
Beslut
Handlingsplan
Förändringsteori i bilder

 

The overall goal for the project, Kompetensarena Stockholm, is to develop a model and structure for cooperation on adult education in the Stockholm region. Enhanced collaboration between industries, principals and education actors are likely to provide a better match between needs and supply in the labor market.

Adult education is of great importance for employment and growth in the Stockholm region. Municipal adult education is also an important integration tool. Developing a regional collaboration to ensure that there are adult education programs is therefore of great importance for the region.

In order to develop adult education, regional actors need to find ways to reach consensus on not only what methods need to be developed, but also how. The project, Kompetensarena Stockholm is focused on Komvux, Yrkesvux, SFI / SFX and the Swedish Public Employment Service's labor market training, but may also include apprenticeships, workplace-based learning, learning centers and validation.

The ambition is to create a coherent process for adult education and labor market education that can be equated with municipal vocational education. Methods, strategies and practices at regional level will be developed to meet the Stockholm region's skills supply in the short and long term and create a better interaction between the labor market needs and the education system. The working model and the organization for this will be tested during the project period. It will also be adapted to make sure the model can be implemented in regular structures.

Region Stockholm is the project owner. The operational work takes place in close collaboration with Storsthlm, the Swedish Public Employment Service and Stockholm City. In addition to this, different labor market players will be involved in the project.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!