Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen

Klimatfärdplanen vägleder Stockholmsregionen i omställningen mot netto-noll klimatutsläpp. Den bidrar till att stärka genomförandet av RUFS 2050 på klimatområdet.

Projektets tidslinje

Detta gör vi

För att ställa om mot en region utan nettoutsläpp 2045 har Region Stockholm tagit fram en regional klimatfärdplan i samverkan med kommuner och andra aktörer.

Syfte

Klimatfärdplanen ska bidra till ett stärkt genomförande av RUFS 2050 i den nödvändiga omställningen mot ett fossiloberoende och mot netto-noll utsläpp år 2045.

Vem påverkas och tidplan

Aktörer i Stockholms län.

För att nå målet netto noll växthusgasutsläpp senast 2045 krävs att länets aktörer koordinerar sina insatser. Den regionala klimatfärdplanen ska fungera som ett strategiskt verktyg i det arbetet. Den har tagits fram i nära samverkan med kommuner och andra aktörerb och tas upp för beslut i regionfullmäktige den 12 mars 2019.

Mål

Klimatmålen för Stockholmsregionen är satta genom RUFS 2050 och det nationella klimatpolitiska ramverket:

Regionen ska nå netto-noll-utsläpp senast år 2045, och både de direkta och de indirekta utsläppen per invånare ska i princip halveras till 2030 jämfört med 2014. Samtidigt ska energianvändningen effektiviseras och energiproduktionen ska bli helt förnybar.

 

Fem insatsområden

Klimatfärdplanen anger fem strategiska insatsområden för länets kommande klimatarbete. De insatsområdena är:

 1. Formalisera och förstärk den regionala samverkan i klimatarbetet
 2. Driv på det internationella och nationella klimatarbetet
 3. Minska utsläppen inom transporterna och bebyggelsen
 4. Värna och stärk regionens konkurrenskraft
 5. Satsa på systemeffektiva åtgärder

Åtgärder inom olika sektorer

Alla sektorer och samhällsområden måste bidra om klimatmålen ska nås. Planen beskriver nuläge och lyfter förslag till åtgärder inom sju olika områden:
 • Bebyggelsen
 • Transporterna
 • Industrin
 • Jord- och skogsbruket
 • Markanvändningen och bebyggelsestrukturen
 • Den regionala produktionen av förnybar och återvunnen energi
 • Länets direkta utsläpp och globala klimatpåverkan

Organisation och samarbetspartner

Från och med 2019 finns en politisk beredning organisatoriskt under tillväxt- och regionplanenämnden som bevakar regionala klimatfrågor och följer upp genomförandet av klimatfärdplanen.

En klimatkansli ska under året inrättas för att stötta beredningen.

Famtagandet av klimatfärdplanen har letts av tillväxt- och regionplaneförvaltningens ledningsgrupp och länets Miljö- och samhällsbyggnadsråd. I en regional arbetsgrupp har följande organisationer funnits representerade:

 • Länsstyrelsen i Stockholms län
 • Kommunerna i Stockholms län
 • Trafikverket Region Stockholm
 • Stockholms stad
 • Trafikförvaltningen, Region Stockholm
 • SLL Hållbarhet, Region Stockholm

Sammanfattning 

Här kan du läsa en sammanfattning av Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?