Ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050

Den regionala utvecklingsplanen uttrycker Stockholmsregionens samlade vilja och pekar ut den långsiktiga riktningen för vår region. Den ligger till grund för den fysiska planeringen och är en utgångspunkt för tillväxtarbetet i regionen de kommande åtta åren. Visionen är Europas mest attraktiva storstadsregion.

En ny regional utvecklingsplan

Den 12 juni 2018 antog landstingsfullmäktige den nya utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Den är en strategisk plan med ett långsiktigt perspektiv som syftar till att hantera Stockholmsregionens långsiktiga utmaningar. Planen ligger till grund för bland annat kommunernas och landstingets långsiktiga planering, det regionala tillväxtarbetet, regionala strukturfondsprogram och infrastrukturplanering. Ett stort antal aktörer bidrar till innehållet i planen och ansvarar också för genomförandet av den.

Omfattande process med många aktörer

Att ta fram en ny regional utvecklingsplan är en omfattande process som pågår i flera år och som förutsätter en tät dialog med alla de organisationer som sedan ska medverka till att göra planen till verklighet.

Utgångspunkten för arbetet har varit RUFS 2010. Under åren 2013–2014 gjordes en aktualitetsbedömning av RUFS 2010 som visade att planen är fortsatt både aktuell och användbar, men som också pekade på en del utvecklings- och förbättringsområden.

Utifrån resultatet från aktualitetsarbetet sattes sedan arbetet med nästa plan igång. Den 20 augusti 2015 beslutade landstingets tillväxt- och regionplanenämnd om ett program för en ny regional utvecklingsplan. Under 2016 pågick ett samråd om planen. Utifrån synpunkterna som kom in under samrådet har nu ett utställningsförslag tagits fram. Den 8 juni 2017 beslutade tillväxt- och regionplanenämnden att ställa ut planförslaget. Alla inkomna remissvar har behandlats och synpunkterna har arbetat in i dokumentet.

Det slutliga förslaget till RUFS 2050 lades fram för beslut i landstingsfullmäktige 12 juni 2018. Enligt plan- och bygglagen, PBL (2010:900) kommer den nya planen att gälla i åtta år från att den vunnit laga kraft, vilket väntas ske tre månader efter att den antagits i landstingsfullmäktige.

Läs mer om processen kring RUFS 2050