5,7 miljoner kronor till förstudier inom Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF)

Femton förstudier med satsningar inom bland annat life science, hållbarhet och innovationer får totalt drygt 5,7 miljoner kronor i stöd av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Det beslutade Strukturfondspartnerskapet vid sitt möte idag.

– Förstudierna som beviljats har hög relevans för Stockholmsregionens utmaningar och bedöms ha en god potential att leda till genomförandeprojekt med viktig nytta för regionen, säger Charlotte Broberg, ordförande i Stukturfondspartnerskapet Stockholm.

Tillgängliggörande av hälsodata är Region Stockholms samverkansprojekt tillsammans med KTH och Stockholm Science City (SSCi) och får 400 000 kr. Syftet är att undersöka möjligheterna att använda syntetisering som metod att göra hälsodata tillgänglig för företag, forskare, vårdgivare och andra aktörer på ett säkert sätt och som bidrar till säkrare och mer jämlik vård och omsorg.

Regional life science accelerator är Karolinska Inst Innovations AB:s projekt som får 400 000 kr. Målet är att kartlägga intressenter och målgrupper med behov av en acceleratorverksamhet inom life science deeptech. På sikt ska projektet bidra till regionens mål om att vara en av de fem främsta life science klustren i världen.

Regionalt innovationskontor för life science har också Karolinska Inst Innovations AB som projektägare och får 400 000 kr. Målet är att undersöka behov av ett breddat erbjudande från innovationskontoret vid KI Innovation till innovatörer i stockholmsregionen.

Innovationskatalysator för precisionsmedicin med iPS cellterapier har Karolinska institutetsom projektägare och får 400 000 kr. Förstudien ska ta fram kunskapsunderlag inför etablering av ett center för att främja bildande av företag inom iPS cellterapier i region Stockholm.

Social Impact Academy Stockholm med Ideella Föreningen Coompanion som projektägare får 399 192 kr. Förstudien ska undersöka små och medelstora företags behov av en Social Impact Academy, förutsättningar för utveckling av en Social Impact Academy och för deltagande från potentiella företag, samverkansparter och intressenter.

Social investeringsfond Stockholm med Siin AB (Svb) som projektägare får 386 329 kr. Förstudien ska göra en behovsanalys av riskkapital i olika former för sociala och idéburna företag i Stockholmsregionen, med målet att ta fram förutsättningar för att implementera en social riskkapitalfond som hjälper sociala företag och företag som utför välfärdstjänster.

Hur kan omsättningen ökas för små och medelstora företag i Stockholmsområdet genom digitalisering med Småföretagarna som projektägare får 397 844 kr. Förstudien ska ta fram och analysera utmaningar och behov som ökar konkurrenskraften för små och medelstora företag i Stockholmsregionen genom digitalisering, med fokus på sju olika branscher.

Utvecklingshub MatLust 2023 med Södertälje kommun som projektägare får 400 000 kr. Förstudien ska undersöka förutsättningarna för en utvecklingshub för livsmedel.

Teamgeneratorn med Upplev Botkyrka AB som projektägare får 198 789 kr.  Förstudien ska utreda regionens behov och intresse av processverktyget Teamgeneratorn, för ökad konkurrens- och innovationskraft bland mikroföretag.

Pilot Bootcamp Huvudstadsregionen som cirkulär inre marknad med CirEko AB (svb) som projektägare får 400 000 kr. Förstudien ska undersöka förutsättningarna för en cirkulär inre marknad i Huvudstadsregionen med offentlig upphandling och Agenda 2030 som drivkraft.

Klimatinnovationer med Stockholm Innovation & Growth AB som projektägare får 399 806 kr. Förstudien ska utveckla ett regionövergripande affärsutvecklingsstödssystem som hjälper klimatrelaterade innovationer från bland annat forskningsmiljöerna att utvecklas till framgångsrika företag.

Sortera rätt lätt med Region Stockholm som projektägare får 308 627 kr.  Förstudien ska kartlägga hur graden av korrekt sortering ser ut i olika delar av länet. Genom att konstruera kartanalyser som visar klimatpåverkan av det avfall som respektive kommun lämnar till förbränning skapas en tydlig bild av var problemen finns

Värdekedjor för vätgas i Stockholms län med Storsthlm som projektägare får 392 998 kr. Förstudien ska skapa förutsättningar för att aktörerna tillsammans ska kunna utnyttja den vilja och potential som finns för att tillverka och använda förnybar vätgas i länet.

Rädda de ägarskiftande företagen och jobben i Sverige med Svensk industriförening som projektägare får 400 000 kr.  Förstudien ska pröva och utvärdera ägarskiftesstöd med flera professioner och specialistfunktioner för att vägleda företagen. Allt fler åldrande företagare i små och medelstora företag skjuter den komplexa frågan om ägarskifte framför sig, därmed riskeras flera hundra tusen arbetstillfällen i Sverige. Bolagen riskerar att läggas ner eller gå i konkurs.

Fordonsdalens forskarskola med KTH som projektägare får 400 000 kr. Förstudien ska utreda förutsättningarna för att etablera en forskarskola i Mellansverige, för att bidra till att regionens fordonsindustri kommer ut som vinnare ur den globalt pågående teknik- och innovationstransformationen inom branschen.

Läs mer om strukturfondspartnerskapets verksamhet 

Läs mer om Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 

Tillbaka till nyhetslistan regional utveckling