47,2 miljoner kronor till projekt inom Europeiska Socialfonden

Fyra projekt med stora satsningar på främst unga vuxna får totalt drygt 30 miljoner kronor och 42 ansökningar om förstudier får totalt nästan 17 miljoner kronor i stöd av Europeiska Socialfonden. Det beslutade Strukturfondspartnerskapet vid sitt möte idag.

– Alla de fyra projekten har relevans för regionens strategiska utmaningar och för ungas möjligheter att skapa sig en bra framtid. Att vi dessutom har fler förstudier än någonsin tidigare och att organisationer som inte har jobbat med strukturfondsmedel förut kan driva ett projekt i mindre skala är mycket glädjande, säger Charlotte Broberg, ordförande i Stukturfondspartnerskapet Stockholm.

Utvecklat stöd för unga med Stockholms stad som projektägare får 11,4 miljoner kr.

Projektets syfte är att få unga att stanna kvar i skolan eller återgå till studier samt att få unga till arbete.  Verksamheten kommer att bedrivas i den södra delen av staden i huset Transformator med fokus på fördjupade kreativa aktiviteter för att motivera och aktivera ungdomar och i den norra delen av staden på Järvafältet i lokaler i Rinkeby-Kista respektive Spånga-Tensta.

Jobbvägen, ett samverkansprojekt mellan Rädda Barnen, Stockholms Stad och Botkyrka kommun, får 9,9 miljoner kr.

Syftet är att långsiktigt öka sysselsättningsgraden hos unga tredjelandsmedborgare, samt minskade samhällskostnader för ungdomar i utanförskap. Projektet planerar att jobba med ca 500 deltagare.

Framtidslabbet med Järfälla kommun som projektägare får 7,6 miljoner kr. Det är ett projekt med ca 200 ungdomar och unga vuxna deltagare i åldern 15-24 år.

Inom projektet kommer metoder att utvecklas, genomföras och tillämpas, och aktiviteter för ungdomarna i målgrupperna för att föra individerna framåt med kortare ledtider och högre effektivitet mot inträde i studier eller i jobb, med hälsobefrämjande, mentalt välbefinnande och ett aktivt samhällsdeltagande.

Samordningsförbundet Sundbybergs stads projekt SUNDBAS  får 1,9 miljoner kr. Projektet kommer att utveckla en väg till långsiktig hållbar egenförsörjning för personer med sammansatt problematik som står mycket långt ifrån arbetsmarknaden och har fastnat i ett långvarigt bidragsberoende. Projektet ska utveckla och testa en metod för arbetsträning och på så sätt stärka deltatagarnas individuella förmågor och rusta dem för ett mer hållbart arbetsliv.

Tillbaka till nyhetslistan regional utveckling