Många har nära till jobbet – ändå ökar resandet med bil

Två av tre stockholmare har nära till jobbet, och ännu fler har nära till kollektivtrafik. Ändå minskar inte bilåkandet. Det visar Regions Stockholms mobilitets- och trafikutvecklingsrapport 2019 med fokus på transporteffektivitet och de rumsliga förutsättningarna som påverkar vårt resande.

-För att minska klimatpåverkan från länets transportsystem behöver fler människor välja kollektivtrafiken eller cykeln. Stockholms befolkning ökar snabbt och med det resandet inom länet vilket innebär utmaningar för transportsystemet, säger Hanna Wiik, förvaltningschef på tillväxt- och regionplaneförvaltningen.

Ett hållbart transportsystem är en avgörande faktor för länets utveckling. Befolkningen har vuxit relativt konstant de senaste tio åren och år 2019 var invånarantalet 325 000 fler än år 2010. Dessutom ökar antalet resor, även i förhållande till befolkningsökningen.

En förklaring är att arbetsplatser och bostäder är ojämnt fördelade över länet. I centrala Stockholm och i de norra länsdelarna finns många arbetsplatser dit många pendlar, framför allt från södra länet. Men många stockholmare har ganska nära till jobbet. 41 procent har mindre än fem kilometer. Och 71 procent har mindre än 1 200 meter till stombuss, pendel, t-bana eller lokalbana. En annan förklaring är att även resorna med bil på fritiden ökat.

Positiva resultat när det gäller hållbara och miljövänliga transporter är att fotgängarnas marknadsandel när det gäller färdmedel är uppe i 21 procent och cykelbanorna inom länet byggs ut. Den årliga körsträckan med personbil minskar och är nu 732 mil per invånare över 18 år.

Men bilens andel av hur vi färdas ligger kvar på 41 procent. Och kollektivtrafikens andel har minskat med tre procent och utgör nu 29 procent av resorna.

Transportsektorns koldioxidutsläpp har minskat något sedan år 2010 men vid den senaste beräkningen ökade utsläppen något igen och sektorn står fortfarande för cirka hälften av länets klimatpåverkan. Kraftfullare åtgärder för teknikutveckling och beteendeförändringar behövs för att klimatpåverkan ska minska.

Effekterna av pandemin syns inte i årets rapport utan kommer att märkas först nästkommande år för 2020. Ett förväntat resultat är att trängseln på vägarna lär ha ökat då många till följd av pandemin väljer att ta bilen för att undvika smittorisk.

Fakta om mobilitets- och trafikutvecklingsrapport 2019

Region Stockholm har tagit fram en första mobilitets- och trafikutvecklingsrapport för att kunna ge en övergripande lägesbild över utvecklingen i Stockholms län. Rapporten avser år 2019 och kommer att genomföras årligen. Rapporten tar sin utgångspunkt i den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Den utgår särskilt från den regionala prioriteringen som syftar till att styra mot ett transporteffektivt samhälle. Utifrån 18 indikatorer presenteras statistik och data som hämtas från flera olika källor.

Invånarna i Stockholms län uppgick till 2,37 miljoner 2019, 30 000 fler än 2018.

71,2 procent har 1 200 meter till stombuss, pendel, t-bana eller lokalbana.

41 procent har mindre än fem kilometer till jobbet.

61 procent har mindre än tio kilometer till jobbet.

57 procent av alla resor görs med gång- cykel- och kollektivtrafik, varav sju procent med cykel.

41 procent av resorna görs med bil.

Det finns 504 personbilar registrerade per tusen invånare över 18 år.

Den genomsnittliga körsträckan har minskat från 755 mil 2018 till 732 mil år 2019.

Andelen bilar som drivs med el, gas eller etanol är uppe i 14 procent.

Läs mer här

Tillbaka till nyhetslistan regional utveckling