Region Stockholm och Tillväxtverket satsar 9,5 miljoner på besöksnäringen

För att stärka besöksnäringen i Stockholm beviljas Region Stockholm stöd av Tillväxtverket för sitt samverkansprojekt med Almi Stockholm Sörmland ”Att verka i en ny tid, stöd till krisdrabbade företag inom besöksnäringen till följd av covid-19”.

-Målet är att besöksnäringen i större utsträckning ska klara sig igenom coronapandemin och kunna fortsätta växa hållbart på sikt. Projektet riktar sig till små och medelstora företag i Stockholms län och går i linje med Stockholmsregionens vision om att vara Europas mest attraktiva storstadsregion och bidra till att vara en ledande tillväxt- och kunskapsregion, säger Hanna Wiik, förvaltningschef på tillväxt- och regionplaneförvaltningen.

Projektägare är Region Stockholm i samverkan med Almi Stockholm Sörmland. Den första delen av projektet ska förbereda genomförandet med att ta fram modeller, metoder och verktyg för att starta upp affärsrådgivning. Det finansieras av Tillväxtverket med 552 056 kronor.

Den andra delen ger deltagande företag rådgivning, hjälp att ställa om krisdrabbade verksamheter samt öka sin innovationsförmåga på ett sätt som bidrar till hållbar utveckling och tillväxt. Tillväxtverket beviljar stöd med 4 759 399 kronor (delfinansiering 50 procent) ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden. Region Stockholm motfinansierar. Total budget för projektet är 9 518 320 kronor.

Ett projektmål är att 30 procent av de deltagande entreprenörerna ska vara kvinnor. Inom turismföretagen finns en högre andel kvinnor som företagsledare jämfört med genomsnittet för små och medelstora företag i Sverige.

Även andelen företagsledare med utländsk bakgrund är större inom turismnäringen än genomsnittet för små och medelstora företag i Sverige. Besöksnäringen är dessutom en instegsbransch för många unga och nyanlända. På så vis är näringen en mycket viktig bärare av en mer jämlik och inkluderande arbetsmarknad. Varje företag som lyckas ställa om sin verksamhet, behålla eller nyanställa och ta sig igenom krisen bidrar konkret till att bygga en sådan arbetsmarknad i Stockholms län.

Tillväxtverkets motivering. Tillväxtverket bedömer att ansökan passar in i sökt utlysning och investeringsprioritering. Med affärsrådgivande insatser för bland annat omställning, innovation, affärsmodeller och ledarskap adresserar projektet direkt och konkret krisdrabbade besöksnäringsföretag och deras behov under och efter den kris som pandemin Covid-19 framkallat. Förutom individuell rådgivning, kommer även workshops, grupprådgivning och utvecklingsprogram för mindre grupper att ingå. Detta stimulerar till utveckling av nätverk, samverkan och erfarenhetsutbyten. När det gäller rekryteringen av företag till satsningen finns ett tydligt mångfalds- och jämställdhetsperspektiv.

Att projektet är ett samverkansprojekt med Almi Stockholm Sörmland bidrar till att det offentliga främjandesystemet kommer besöksnäringsföretagen till nytta, vilket är ett generellt behov i hela landet. Almi arbetar med metoder och verktyg som utifrån insatserna i det förberedande projektet har anpassats eller tagits fram just för denna näring

Bakgrund

Besöksnäringen i Stockholms län är en av branscherna som drabbats först och hårdast av pandemins effekter. Länets statistik

över varsel visar på historiska nivåer under mars och april 2020, långt över antalet varslade en enskild månad vid tidigare händelser som 1990-talskrisen, IT-kraschen och den globala finanskrisen 2008.

Många av företagen är små med begränsade möjligheter att hantera längre bortfall av besökare eller kunder. Drygt 89 procent av arbetsställena inom besöksnäringen i Stockholms län har fyra anställda eller färre.

Pandemin har dessutom gett upphov till nya kundbeteenden och påföljande behov av anpassning inom besöksnäringen.

Turism- och besöksnäringen har fram till coronapandemin varit en växande näring där Stockholms län haft en snabbare tillväxt än riksgenomsnittet.

Mellan 2010 och 2018 ökade antalet anställda med 18 procent, mot rikets 12 procent, och omsättningen med 34 procent mot rikets 28 procent. Länet hade strax över 57 000 anställda inom näringen 2018.

För majoriteten av branscher har Stockholms län hittills påverkats mer än riket av korttidspermitteringar som följd av covid-19.

Tjänstebaserade småföretag är generellt sett mer känsliga för snabba konjunkturnedgångar än stora företag och produktionsinriktade företag som kan bygga upp ett varulager. Besöksnäringens struktur kan därför påverka möjligheterna till krediter liksom möjligheten att ta del av statligt stöd. Exempelvis påverkar bolagsformen idag egenföretagares möjlighet till korttidspermittering. Trots detta ligger hotell- och restaurangnäringen högt gällande andelen sysselsatta som beviljats permittering; 44 procent av alla hotell och restauranganställda i Stockholms län.

Fakta om projektet

Projektets primära målgrupp är små- och medelstora företag inom besöksnäringen i Stockholms län som drabbats av coronapandemins negativa effekter på näringslivet.

Projektets mål är att genom affärsrådgivande insatser specifikt riktade till besöksnäringen i Stockholms län bidra till att bibehålla och ställa om befintliga företag inom besöksnäringen som är drabbade av Coronapandemins negativa effekter på branschen.

Delmålen

- Totalt 160 företag har fått behovsanpassad hållbar affärsutveckling för omställning, innovation och

långsiktig tillväxt inom besöksnäringen i Stockholms län samt ökade kunskaper inom utveckling av sitt

företagande.

- Totalt 32 företag har genomgått ett affärsutvecklingsprogram/innovationsprogram

- 30% av deltagande entreprenörer inom projektet ska vara kvinnor.

Projektet pågår mellan 1 mars 2021 och 30 april 2023.

Projektets finansiering

Tillväxtverket beviljar Region Stockholm stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden, operativa programmet för Nationella regionalfondsprogrammet, insatsområdet Öka små och medelstora företags konkurrenskraft.

Tillbaka till nyhetslistan regional utveckling