Stort engagemang kring elvägspilot

Region Stockholm lämnade idag över en rapport till Trafikverket som ligger till underlag inför valet av en elvägspilot.

 Trafikverket har pekat ut väg 73, sträckan mellan Nynäshamn-Västerhaninge på 26 km som en av två potentiella vägar som uppfyller de krav som de har ställt inför ett pilotprojekt för en elväg. Region Stockholm har under våren förberett en rapport som beskriver möjligheterna och nyttorna med en elväg på väg 73, som överlämnades idag till Trafikverket som underlag inför ett slutgiltigt beslut.

-Godstrafiken ligger långt efter persontrafiken i klimatarbetet och har alltför länge varit en blind fläck i klimatpolitiken. En elväg på väg 73 är ett viktigt steg för att klimatanpassa godstransporterna i Stockholmsregionen. Med elektrifierad godstrafik kan vi radikalt minska både klimatpåverkan, luftföroreningar och buller, säger Gustav Hemming (C) Tillväxt- och Samhällsplaneringsregionråd.

En av två kandidater välj ut
Endast en av de två kandidaterna kommer att antas för en pilot, med inriktningen att koppla ihop pilotsträckan med framtida elvägar i ett storskaligt elvägssystem. Den utvalda sträckan väg 73 i Stockholms län är idag en hårt trafikerad väg som riskerar att drabbas av ännu mer trängsel när Norviks hamn förväntas bli den primära hamnen för godstransporter till Stockholm och Mälardalen. Containertrafik till Frihamnen och delar av RoRo-trafiken till Nynäshamns hamn flyttar till den nya hamnen i Norvik. Därmed blir Norviks hamn ett nytt logistiknav i den redan växande Stockholms- och Mälardalsregionen.

-Vill trafikverket ha största möjliga nytta för både klimatet och Sveriges konkurrenskraft borde en elvägspilot i Stockholms län vara idealisk. Lyckas vi på allvar få igång elektrifieringen i huvudstaden kommer det att sprida sig över landet, fortsätter Gustav Hemming.

Region Stockholm lyfter också fram att länet är en kärna i Sveriges miljöledande fordonsindustri och har akademier och forskningsmiljöer som kan dra stor nytta av en elvägspilot för att utveckla ny teknik, nya jobb och skatteintäkter. En elväg i Stockholms län ligger väl i linje med Stockholmsregionens regionala godsstrategi. Där piloter och testbäddar pekas ut som särskilt viktiga för att stärka samverkan mellan näringsliv, forskning och offentliga aktörer, och bidrar till minskad klimatpåverkan och effektivare transporter.

-Projektet kommer att engagera många företag och aktörer kring godstrafikens klimatomställning, då flera industriområden befinner sig längs väg 73. Men vi räknar med att projektet är lika viktigt för Scania i Södertälje, för KTH och för länets många innovationsföretag inom hållbara transporter och mobilitet, avslutar Gustav Hemming (C).

Fakta

Trafikverket har i juni 2019 valt ut Stockholm som en av två potentiella regioner där ny elvägsteknik ska kunna testas i verklig skala på en utvald sträcka längs väg 73. Trafikverket tittar på tre olika tekniker för elvägen:

  • Konduktiv teknik med ledning i luften ovanför fordonen
  • Konduktiv teknik med markskena förlagd i asfalten
  • Induktiv teknik med spolar i vägkroppen under asfalten

Det andra potentiella projektet är E20, Hallsberg-Örebro i Region Örebro. Båda regionerna erbjuds ta fram varsin rapport till Trafikverket som underlag inför beslut om vilken sträcka som kommer få en elväg. 

Tillbaka till nyhetslistan regional utveckling