En halv miljon till ny studie om boendesituationen i regionen

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen har beviljats statsbidrag om 500 000 kr från Delegationen mot segregation, Delmos. Bidraget ska användas för att fördjupa kunskapen om det glapp på bostadsmarknaden som den tidigare studien om hushållens möjligheter att efterfråga nya bostäder synliggjorde. I den nya studien ska ett särskilt fokus läggas på att förstå orsaker till boendesegregationen.

Den förra studien ” Efterfrågan på nya bostäder i Stockholmsregionen” visade att det finns en diskrepans på cirka 5 500 bostäder mellan det demografiska behovet av nya bostäder som finns i regionen och det antal nya bostäder som människor i regionen har möjlighet och vill efterfråga. Resultatet skiljer sig åt mellan kommunerna, där en del kommuner har en större andel invånare som har en ekonomisk möjlighet och en vilja att efterfråga nyproducerade bostäder. Denna analys har gett upphov till ett flertal frågor och Region Stockholm vill nu gå vidare och studera hushållens möjligheter att efterfråga alla typer av bostäder som motsvarar hushållens behov, inte bara nyproduktion. Samt hur behoven ser ut i olika delar av Stockholms län.

Att få med kommunerna ger mer relevant studie

Studien förväntas ge en ökad förståelse för drivkrafterna bakom boendesegregation och för vilka verktyg som kan användas för att öka hushållens möjligheter att efterfråga bostäder som motsvarar behoven. Förvaltningen håller nu på att planera processen framåt och förhoppningen är att få med ett antal kommuner i detta arbete.

– Att få möjlighet att göra en ny och fördjupande bostadsstudie är riktigt glädjande. Vi vill självfallet väldigt gärna att kommunerna deltar i arbetet. Det tror vi kommer att leda till ett breddat perspektiv och en mer relevant och användbar studie. En ökad kunskap kring hushållens möjligheter att efterfråga bostäder innebär också att vi får en djupare förståelse för drivkrafterna bakom boendesegregation, säger Kim Örtenblad, ansvarig projektledare på Tillväxt- och regionplaneförvaltningen.

Kunskapen från den nya studien kommer att komplettera tidigare genomförda studier bland annat om lokala bostadsmarknader, bostadsbeståndets sammansättning och efterfrågan på nya bostäder.  Den kommer också att ge en bättre förståelse för bostadsmarknadens funktionssätt. Detta kommer att vara ett stöd för kommunerna i deras arbete medboendeplanering och framtagande av riktlinjer för bostadsförsörjning.

Tillbaka till nyhetslistan regional utveckling