78 miljoner till projekt inom kompetensförsörjning och konkurrenskraft

Sju projekt med stora satsningar på kompetensförsörjning och stärkt konkurrenskraft får totalt nära 78 miljoner i stöd av EU:s strukturfonder. Det beslutade Strukturfondspartnerskapet vid sitt möte idag.

– Alla de sju projekten bidrar med nödvändig kompetensutveckling och en stärkt konkurrenskraft. Det möjliggör att små och medelstora företag i Stockholmsregionen får hjälp att utvecklas under den svåra tid som också väntas framöver, säger Charlotte Broberg, ordförande i Stukturfondspartnerskapet Stockholm.

Tre projekt som står för stärkt konkurrenskraft för att bekämpa coronakrisens effekter tilldelas drygt 20 miljoner kronor från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, ERUF:

Tillväxt Sthlm med Almi som projektägare får 7 milj kr. Den företagsanpassade tillväxtrådgivningen som erbjuds små och medelstora företag, SMF, föreslås bli förlängt även efter 2021, för att SMF i regionen ska återhämta sig och våga satsa på nytt för att fortsätta växa hållbart.

Navigera och Parera samt Evolve som drivs av Connect Östra Sverige får 3,2 milj kr. Även detta projekt riktas mot SMF som drabbats hårt av Covid-19-krisen. Det innefattar rådgivning och kunskapsöverföring för företag för att ställa om och vara proaktiva även under de förändrade förutsättningar som nu råder. Evolve syftar till att främja internationell expansion samt öka små- och medelstora företags förståelse och arbete med hållbarhet.

Krisstöd till teknikbaserat tillväxtföretag med Stockholm Innovation & Growth AB som projektägare (Sting) får 10 milj kr. Projektets övergripande mål är att stödja innovativa teknikbaserade tillväxtföretag i Stockholmregionen så att de klarar sig bättre genom Covid-19-krisen.

Fyra projekt med insatser för kompetensförsörjning tilldelas 58 miljoner kronor från Europeiska Socialfonden, ESF:

Hållbar utveckling Nynäshamn med projektägare Nynäshamns kommun får 8,2 miljoner kronor. Projektet innefattar ett program för en gemensam plattform för samverkan där deltagare finns från företag för de gröna näringarna, livsmedelsnäring och besöksnäring samt förvaltning och skola. Programmet består bland annat av utbildning och gemensam digital plattform för försäljning.

Etableringslyftet 2,0 som drivs av Sollentuna kommun får 18,7 miljoner kronor. Det är ett samverkansprojekt där de tre grannkommunerna Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna samorganiserat sig med Arbetsförmedlingen. Projektet skapar förutsättningar för nyanlända och utrikesfödda individer som ofta är kortutbildade att etablera sig på arbetsmarknaden i syfte att ta vara på dessa individers kompetens.

Amazon med Samordningsförbundet VärNa som projektägare, får 4,1 miljoner kronor. Projekt bygger på myndighetsgemensamma plattformar som ska fördjupa samverkan för långtidssjukskrivna och/eller långtidsarbetslösa kvinnor med stort behov av stöd att etablera sig på arbetsmarknaden. Målgruppen är svensk- och utrikes födda kvinnor i arbetsför ålder (18 - 64 år) som står långt från arbetsmarknaden.

Arbetsmarknadscenter med Haninge kommun som projektägare får 26,1 miljoner kronor. Projektet ska arbeta för att fler kvinnor och män som står särskilt lång ifrån arbetsmarknaden och uppbär försörjningsstöd, kommer ut i arbete och studier och kommer närmare arbetsmarknaden.

Här finns information om strukturfondspartnerskapet

Här finns information om Europeiska regionala utvecklingsfonden 

Här finns information om Europeiska socialfonden

 

Tillbaka till nyhetslistan regional utveckling