38 miljoner kronor till kompetensutveckling i Stockholmsregionen

Två projekt i Stockholms län tilldelas sammanlagt drygt 38 miljoner i stöd i den Europeiska Socialfondens nationella corona-utlysning. Det handlar om kompetensutveckling för permitterad, varslad och anställd personal inom ekonomiskt utsatta branscher.

Projektet Ett steg på vägen med projektägare Kommunal Stockholms län, får 20 miljoner kronor. Det handlar om kompetensutvecklingsinsatser för ca 500 anställda inom hushållsnära tjänster och beställningstrafik. Insatserna rör språkutveckling, digital mognad, personlig vägledning, medarbetarskap och förstärkt yrkeskunskap. Man kommer genom att analysera behoven hos företagen inom berörda branscher ta fram ett flertal utbildningar av olika längd. Dessa kommer att genomföras utifrån de förutsättningar som deltagarna har. I projektet ska man försöka lägga in digitala verktyg när det är möjligt för att öka deltagarnas digitala mognad. Projektet väntas nå 45 företag.  

Det andra projektet är Växtkraft Södertörn med projektägare Nynäshamns kommun, som tilldelas 18,2 miljoner kronor. Projektet utförs i samarbete med sex kommuner och företag på Södertörn, nämligen Tyresö kommun, Haninge kommun, Botkyrka kommun, Södertälje kommun, Nykvarns kommun och Nynäshamns kommun. Målgrupp för projektet är varslade, permitterade och anställda med osäker anställning inom tre branscher som särskilt drabbats av Corona-pandemin: besöksnäringen, handel samt kulturella och kreativa näringar.

Projektidén är att ge behovsanpassad kompetensutveckling utifrån en kartläggning av målgruppen (både personal och ledning ingår). Tre utbildningssamordnare kommer att vara delaktiga, en för respektive bransch, med stöd av studie- och yrkesvägledare. I projektet ska reguljär utbildning användas såsom validering, yrkesvux och yrkeshögskola. Särskilda kompetensutvecklingsinsatser tas fram och upphandlas utifrån de behov som framkommer av kartläggningarna. Deltagare matchas mot rätt kompetensutveckling utifrån sina individuella behov. Målet är att deltagarna ska bli bättre rustade för arbete i nuvarande företag eller i annat företag i samma bransch alternativt kunna inleda en karriäryrkesväxling. Projektet väntas nå mellan 60 och 70 företag, sammanlagt cirka 500 anställda.

 
 

 

 

Tillbaka till nyhetslistan regional utveckling