Revideringen av cykelplanen snart ute på remiss

Cykelkansliets årliga vårseminarium ägde rum den 12 maj. Under seminariet fokuserade Region Stockholm på revideringen av den regionala cykelplanen. Det blev också en intressant politisk diskussion mellan politiker från Region Stockholm, Stockholm Stad och Täby kommun.

Region Stockholms Tillväxt, samhällsplanerings- och skärgårdsregionråd Gustav Hemming, Daniel Helldén, trafikborgarråd Stockholm Stad och Johan Algernon, kommunalråd och ordförande i Stadsbyggnadsnämnden i Täby. Samtalet modererades av Ulf Eriksson, regional cykelsamordnare.

Med utgångspunkt från ett av målen i den regionala cykelplanen att till 2030 uppnå 20 procent cykling togs frågor upp som: Hur skapar vi hållbara transporter och tryggare miljöer för barn och vuxna att röra sig i? Hur uppnår vi en stärkt folkhälsa idag och för framtiden? Revideringen görs tillsammans med alla länets 26 kommuner, Trafikverket, Trafikförvaltningen, Regionledningskontoret och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Efter sommaren skickas den ut på remiss till kommunerna.

Stor potential för att öka cyklandet

Flera workshops har gjorts där man exempelvis tittat på social hållbarhet och arbetet visar att det finns en stor potential att öka cyklandet bland grupper som äldre och utlandsfödda, men även överlag när det gäller cykling på fritiden. Det har också undersökts och visat sig att det regionala cykelnätet är väl anpassat efter fritidscyklandet till fritidsmålpunkter som t ex till biografer, konsthallar och idrottsanläggningar i länet.

Kris leder till förändring

Den politiska panelen kom fram till att Covid-19-krisen motiverar till förändring av vanor, vilket kan leda till positiva effekter för cykling nu när kollektivtrafiken inte används i lika hög utsträckning som tidigare. Även om inga mätningar ännu har gjorts när det gäller cykling under krisen, är det förhoppningen. Något som också engagerade var behovet av samordning, vilket regionen redan arbetar med.

Mätbara mål och tidig planering viktigt

De tidigare vinnarna av Årets cykelprestation, Täby kommun år 2017 och Stockholm stad 2018, delade också med sig av sina bästa råd hur det ärofyllda priset kan vinnas. Att ha mätbara mål, tydliga åtgärdsplaner och att jobba med tidig planering i nya stadsdelar var ett svar. Att uppnå politisk enighet var ett annat.

Ta del av cykelseminariet i sin helhet här 

Tillbaka till nyhetslistan regional utveckling