Dialogsamtal med besöksnäringen med anledning av coronaepidemin

Coronakrisen har mycket stor påverkan på besöksnäringen i Stockholmsregionen. Idag bjöd Region Stockholm in till ett möte med berörda företag och aktörer för att undersöka hur de specifika behoven ser ut och för att samla in förslag på åtgärder.

Grundläggande frågor som diskuterades var: Hur är situationen i länet? Hur ser behoven ut? Vad kan vi göra regionalt? Vad behöver hanteras på nationell nivå? Mycket händer på kort tid, därför är det avgörande att få en gemensam bild av läge och behov samt att finna en gemensam väg framåt.  Med på mötet var ledning och representanter för bland annat Skansen, Visita, hotellbranschen, Visit Stockholm, Tillväxtverket, Strömma, Stockholms hamnar- och sjöfart, Swedavia och Destination Sigtuna.

Coronagrupp med möten varje dag

Gustav Hemming, Tillväxtregionråd, betonade Region Stockholms roll som ett komplement till att stärka styrningsförmågan under krisen och för att ge påtryckningar om vad som behövs på nationell nivå. Inom Tillväxt- och regionplaneförvaltningen har det också skapats en särskild coronagrupp med dagliga möten, där alla projektansökningar, inspel och förslag till åtgärdspaket till småföretag och medelstora företag tas om hand.  

Samtliga berörda deltagare vittnade om samma sak. Mycket lågt bokningsläge inför den kommande turistsäsongen med tomma hotell och restauranger och en svår situation med personal som förlorar sina jobb. Skansen och endast ett fåtal muséer håller öppet. Flera branscher lever hela året på säsongsintäkter som nu går förlorade. Visit Stockholm belyste också hur många underaktörer som förlorar jobb när stora konserter ställs in. Man jobbar nu mycket med att flytta verksamheter och funderar på hur evenemang kan göras på ett nytt och annorlunda sätt.

Behövs direkta ekonomiska stöd

Stor samstämmighet rådde kring att branschen nu inte behöver hjälp i form av endast lån eller uppskov med betalningar, utan att man behöver direkta ekonomiska stöd, med sänkta hyror och avgiftstopp. Som indirekt fastighetsägare kan Region Stockholm titta på vad som kan göras när det gäller hyresfrågor. Det kom också upp en insikt om att rikta om marknadsföring mer generellt till hemmamarknaden, då utlandsresor framöver kommer att vara begränsade.

Tillbaka till nyhetslistan regional utveckling