Viktigt att arbeta aktivt med kraftförsörjning i östra Mellansverige

Alla län inom östra Mellansverige, ÖMS, förväntas få en ökad elanvändning till 2030. Ett ansträngt kapacitetsläge av kraftförsörjningen i flera län begränsar möjliga etableringar inom näringslivet och kan också begränsa infrastruktursatsningar och bostadsbyggande. Därför är det viktigt att vara proaktiv i kommunikationen med berörda parter inom kraftförsörjningen, visar en ny rapport framtagen av regionerna inom ÖMS-samarbetet.

Ett kunskapsunderlag som lägger grunden för fortsatt arbete

Rapportens huvudsyfte är att höja kunskapen om kraftförsörjningsfrågan. Den innehåller en grundläggande genomgång av diverse begrepp och redogör exempelvis skillnaden mellan elbrist, effektbrist och kapacitetsbrist. Dessutom förklarar den även hur det svenska elsystemet är uppbyggt. Den senare delen av rapporten behandlar mer specifikt förutsättningarna för länen inom ÖMS och innehåller både en nulägesöversikt och framtida behov.

Ökad dialog och kunskap krävs i en komplex sakfråga

Rapporten konstaterar att det är ett ansträngt kapacitetsläge i flera län inom ÖMS. I dagsläget saknas en nationell helhetsbild av hur kraftförsörjningens aktörer ska kunna samverka, samt hur roller och uppgifter för närvarande är fördelade på olika aktörer. Elnätet har länge setts som en ”oändlig resurs” vilket har lett till att olika aktörer inte har haft behov av att ha kunskap om andra aktörers planerings- och verksamhetsprocesser. En slutsats som dras i rapporten är att samverkan och dialog mellan aktörer inom samhällsbyggnadssektorn behöver bli bättre för att minska ledtiderna i utbyggnad och för att kunna nå innovativa lösningar. 

Andra slutsatser som dras i rapporten:

• Ansträngt kapacitetsläge i flera län begränsar möjliga etableringar inom näringslivet samt kan begränsa infrastruktursatsningar och bostadsbyggande.

• Det finns behov av tydligt ansvarstagande, tydliga roller och samverkan kopplat till kapacitetsutmaningar och kraftförsörjningens samspel med samhällsplanering. 

• Ökad samverkan mellan kommuner och nätföretag i tidiga skeden krävs, dock är ett regionalt perspektiv viktigt, varpå mötesplatser och arbetssätt behöver skapas och utformas. 

• Behov finns av en nationell bild av kapacitetläget i syfte att minska  osäkerhet och öka kunskap kring kapacitetstillgången i elnäten.

• Kartläggning av kommande effektbehov på regional nivå är en dynamisk process som kräver kontinuerlig dialog.

• Utmaningar finns kopplat till proaktiv nätutbyggnad i samspel med samhällsutveckling, eftersom skillnaden i ledtid mellan etablering av verksamheter och det elnät som ska försörja dem är betydande. 

• Potential/behov finns att sprida och öka nyttiggörandet av den utveckling som sker redan idag inom energisystemen i ÖMS.

Fakta om ÖMS-samarbetet

·  De län som ingår i ÖMS är Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, Örebro län, Västmanlands län och Gävleborgs län,

 ·  ÖMS syftar till att samordna storregional planering i östra Mellansverige. En central utgångspunkt är behovet av att hantera befolkningstillväxten till 2050 på cirka 1,6 miljoner människor, och sysselsättningstillväxten på cirka 700 000 på ett så bra sätt som möjligt utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna.

Tillbaka till nyhetslistan regional utveckling