Sopsaltningen ökar i Stockholmsregionen

Allt fler kommuner satsar på att sopsalta de regionala cykelstråken, visar Region Stockholms regionala cykelbokslut för 2018 som presenteras idag. Sopsaltning leder till bättre framkomlighet och ökad trafiksäkerhet på vinterväglag.

För femte året i rad genomför det regionala cykelkansliet ett cykelbokslut. Cykelbokslutet är en uppföljning av det arbete som har gjorts under året och ger en samlad bild av utvecklingen i länet i relation till den regionala cykelplanen. Målet i cykelplanen är att andelen cykelresor år 2030 ska ha ökat från dagens 7 till 20 procent.

Sopsaltning ökar

Cykelbokslutet visar bland annat att antalet aktörer som sopsaltar regionala cykelstråk fortsätter att öka. Vintern 2018 användes sopsaltning i totalt 15 kommuner samt av Trafikverket, vilket är en ökning med tre aktörer jämfört med året innan. Sopsaltning innebär att snö och is borstas bort från cykelbanan varpå det läggs ut ett saltlag som motverkar återfrysning.
– Sopsaltning är en teknik som gör att cykelnätet hålls rent från snö och is och att det blir barmarksförhållanden året runt. Sopsaltning leder till högre komfort och bättre framkomlighet och kan även bidra till ökad trafiksäkerhet då en stor del av cykelolyckorna i länet kan härledas till halka och rullgrus, säger Inger Lagerquist, tf förvaltningschef på tillväxt- och regionplaneförvaltningen.

Övriga slutsatser i bokslutet:

Fortsatt hög utbyggnadstakt av det regionala cykelvägnätet
Under 2018 genomfördes åtgärder som omfattar omkring 27 kilometer av det regionala cykelvägnätet. Planerad utbyggnadstakt av regionala cykelstråk är cirka 108 kilometer för den kommande femårsperioden.

Stor bredd av cykelfrämjande åtgärder
Säkra skolvägar och andra trygghetssatsningar är vanliga. Många väghållare genomför också informations- och påverkanskampanjer, t ex för att öka andelen vintercyklister.

Något färre cykelolyckor
År 2018 rapporterades cirka 1970 trafikolyckor med cyklister i Stockholms län vilket är något lägre än tidigare år bortsett från mätningarna för 2015. Uppgifterna är hämtade från STRADA (informationssystem för trafikolyckor som administreras av Transport-
styrelsen) och avser samtliga cykelolyckor i länet. Sett till det regionala cykelnätet rapporterades 536 trafikolyckor, vilket är något lägre än tidigare mätningar.

Läs det regionala cykelbokslutet här.
Läs om utnämningen av Årets cykelprestation 2019 här.

 

Tillbaka till nyhetslistan regional utveckling