Nu uppdateras den regionala cykelplanen

Den regionala cykelplanen är en samlande kraft för ökad regional cykling sedan den togs fram 2014. Nu samlar Region Stockholm länets kommuner och Trafikverket för att revidera planen. Kommunernas engagemang är a och o i det fortsatta arbetet.

Nu ska den regionala cykelplanen revideras!

Arbetet med att bygga ut cykelbanor på de regionala cykelstråken har pågått för fullt sedan nuvarande regionala cykelplanen togs fram 2014. Regionen utvecklas kontinuerligt och nya förutsättningar dyker upp. Sedan 2014 har såväl kunskapen om cykling och regionen i sig utvecklats. Därför finns det nu ett behov av att revidera och uppdatera den nuvarande cykelplanen.

Start idag på Region Stockholms cykelkonferens

Idag samlas länets kommuner och Trafikverket för en uppstartskonferens arrangerad av Region Stockholm genom det regionala cykelkansliet. Väghållarnas engagemang och driv för ökad cykling är central både för revideringen och genomförandet av den regionala cykelplanen.  

Som utgångspunkt för revideringsarbetet har fem målbilder tagits fram. Aktiviteter under revideringsarbetet ska sträva efter följande:
• Säkerställa att den regionala cykelplanen som planeringsverktyg tar hänsyn till aktuella förutsättningar i kommunerna och i regionen
• Säkerställa utbyggnadstakten av de regionala cykelstråken
• Underlättade samarbeten och ökad samordning inom regionen
• Tydligare prioriteringar för att maximera utväxlingen av både investeringar och arbetsinsatser
• Utforma en bredare regional cykelplan som understödjer den starka arbetsmarknads- och befolkningsutvecklingen i regionen

Kommunerna kommer att bjudas in till olika aktiviteter.

Här kan du läsa den nuvarande regionala cykelplanen.

 

Tillbaka till nyhetslistan regional utveckling