Hållbarhetsbidrag till projektet Fritidsbanken

Dyr utrustning ska inte vara ett hinder för att utöva fysiska aktiviteter. Region Stockholm har beviljat ekonomiskt stöd till ett projekt som samlar in och lånar ut sport- och friluftsartiklar.

Projektet Fritidsbanken får 299 900 kronor i medfinansiering från Hållbarhets- och skärgårdsanslaget till förstudie kring samordning och nyetablering i Stockholms län. Verksamhetsidén är att ge sportutrustning nytt liv genom att låna ut den gratis till alla som vill och på så vis stimulera en aktiv fritid på lika förutsättningar.

Fritidsbanken är etablerad i 78 kommuner. Förvaltningen bedömer att projektet ligger i linje med RUFS 2050. Det främjar välbefinnande och hälsa, är åtgärdsinriktat och stimulerar samverkan och har hållbar utveckling som utgångspunkt. Projektet knyter an till målet  om en öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region där alla, oavsett kön, bakgrund och funktionsförmåga, har likvärdiga möjligheter till resurser. Det kopplar även till målet om en resurseffektiv och resilient region utan klimatpåverkande utsläpp.

Läs mer om Fritidsbanken här.

Tillbaka till nyhetslistan regional utveckling