Startskott för Stockholmsuppdraget

Stockholmsregionen växer. Vid årsskiftet fick Region Stockholm helhetsansvaret för regionens utveckling. Med ett sammanhållet regionalt ledarskap ges större möjligheter att lyfta regionens intressen i Sverige och Europa och nå visionen om att vara Europas mest attraktiva storstadsregion. Som ett led i detta arbete startar idag Stockholmsuppdraget som är det första av återkommande forum för regionens aktörer med fokus på samverkan om Stockholms utveckling.

Idag står Region Stockholm värd för en konferens som markerar starten för Stockholmsuppdraget, ett återkommande forum för samverkan kring de insatser som krävs för att gemensamt utveckla Stockholmsregionen.  Deltar gör bland annat beslutsfattare och andra nyckelpersoner i akademi, näringsliv och offentlig förvaltning.

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna att själva utforma sina liv och fatta avgörande beslut. Så formulerar regionfullmäktige sin vision för Region Stockholm.

Region Stockholm ska, tillsammans med andra regionala aktörer, driva strategiskt viktiga utvecklingsfrågor för stockholmsregionen och vara en tydlig röst gentemot staten kring krav, förväntningar och syn på hinder för tillväxt och utveckling. Region Stockholms nya roll handlar också om att vara en pålitlig partner gentemot kommunerna i frågor om regional utveckling.

Stockholmsuppdraget ersätter de tidigare RUFS-konferenserna och ska vara ett återkommande forum för regionens aktörer.

Som grund för Stockholmsuppdraget ligger den regionala utvecklingsplanen RUFS 2050 med den uttalade målsättningen att Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva storstadsregion år 2050.

Se filmen om läget i Stockholmsregionen och hur vi lever upp till målen i den regionala utvecklingsplanen:

Tillbaka till nyhetslistan regional utveckling