Regional klimatfärdplan antagen av regionfullmäktige

Senast 2045 ska Stockholmsregionen vara utan klimatpåverkan. Klimatfärdplanen vägleder regionens aktörer mot målet.

- Nu kan vi gemensamt växla upp takten i det regionala klimatarbetet. Klimatfärdplanen ger riktningen för arbetet mot klimatmålen genom att den pekar ut vilka områden regionen behöver samverka kring, säger Hanna Wiik, chef för tillväxt- och regionplaneförvaltningen.

Regionen ska nå netto-noll utsläpp* senast år 2045, och både de direkta och de indirekta utsläppen per invånare ska i princip halveras till 2030 jämfört med 2014. Samtidigt ska energianvändningen effektiviseras och energiproduktionen ska bli helt förnybar. Dessa mål är redan satta genom den regionala utvecklingsplanen RUFS 2050 och det nationella klimatpolitiska ramverket.

Klimatfärdplanen anger fem insatsområden:

1. Formalisera och förstärk den regionala samverkan i klimatarbetet

2. Driv på det internationella och nationella klimatarbetet

3. Minska utsläppen inom transporterna och bebyggelsen

4. Värna och stärk regionens konkurrenskraft

5. Satsa på systemeffektiva åtgärder

Alla sektorer och samhällsområden måste bidra om klimatmålen ska nås. Planen beskriver nuläge och lyfter fram ett trettiotal olika förslag till åtgärder inom följande sju olika områden:

  • Bebyggelsen
  • Transporterna
  • Industrin
  • Jord- och skogsbruket
  • Markanvändningen och bebyggelsestrukturen
  • Den regionala produktionen av förnybar och återvunnen energi
  • Länets direkta utsläpp och globala klimatpåverkan

Klimatfärdplanen är en del av genomförandet av den regionala utvecklingsplanen RUFS 2050.

*Netto-noll utsläpp innebär inte nödvändigtvis noll koldioxidutsläpp i länet, utan att kvarvarande utsläpp kan kompenseras genom exempelvis koldioxidlagring eller minskade utsläpp i andra länder.

Tillbaka till nyhetslistan regional utveckling