Hallå där Claes: varför jobbar Region Stockholm med bredband?

I det nya ansvaret för regional tillväxt, som Region Stockholm tagit över från Länsstyrelsen från och med 2019, ingår funktionen bredbandskoordinering. Här förklarar handläggaren Claes Palmgren vad det innebär.

Claes Palmgren framför favoritsajten Bredbandskartan.se. Här kan du se tillgången på bredband i olika områden.

– Koordinatoruppdraget handlar till stor del om att Region Stockholm blir en kontaktpunkt som kan underlätta samverkan med andra privata och offentliga organisationer som jobbar med bredband. Vi har ansvar för att göra regionala kartläggningar och att rapportera arbetet till regeringen.

Vad är din roll?

– Jag är lite av en spindel i nätet mellan privata och offentliga organisationer i regionen. Jag bevakar hur utbyggnaden går och stöttar kommunerna i deras arbete lokalt. Jag kommer också att jobba för att vi som ny region pratar ihop oss med Länsstyrelsen, andra nationella myndigheter och våra grannregioner.

Vad är vinsten med att Region Stockholm övertagit ansvaret för bredbandskoordineringen?

– Den stora regionala nyttan är att vi kan knyta ihop skilda sakfrågor med varandra. Nästan alla verksamheter har behov av uppkoppling i någon form. Tillgång till och efterfrågan på bredband påverkas av många faktorer, bland annat vilka krav vi ställer när vi upphandlar tjänster eller planerar samhället. Här finns flera spännande kopplingar till den regionala planeringen, vården och kollektivtrafiken, landsbygds- och skärgårdsstrategin, liksom det nya uppdraget digitaliseringskoordinator.

Eftersom ansvaret för uppdraget nu finns hos en politisk nämnd, ska det bli intressant att se hur det ökade medborgarinflytandet påverkar prioriteringarna.

Tillbaka till nyhetslistan regional utveckling