Ny ansökningsperiod för hållbarhets- och skärgårdsbidrag

Tillgänglighet och arbetsmarknad är fokus för 2019 års Hållbarhets- och skärgårdsbidrag. Det beslutade tillväxt- och regionplanenämnden på årets första möte.

Det regionala hållbarhets- och skärgårdsanslaget är ett verktyg för Region Stockholm att nå målen i den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Nu har tillväxt- och regionplanenämnden beslutat om utlysningsfokus för 2019:

  • Skärgårdsbidrag: Insatser för förbättrad tillgänglighet i Stockholms skärgård
  • Hållbarhetsbidrag: Insatser som utvecklar företagsklimatet och matchningen på arbetsmarknaden.

– Vi vill stötta projekt som leder till stor regional nytta, alltså insatser som gynnar flera kommuner samtidigt, säger Inger Lagerquist, chef på tillväxtavdelningen på tillväxt- och regionplaneförvaltningen på Region Stockholm.

Bidrag med effekt

Förbättrad tillgänglighet är utvalt fokus eftersom det utgör ett av fyra insatsområden i den regionala landsbygds- och skärgårdsstrategin. Projekt kopplade till länets knutpunkter, så kallade replipunkter, är prioriterade. Det kan handla om exempelvis samordning av transporter eller trygghetsskapande åtgärder som investeringar i belysning och trafiksäkerhet.

När det gäller hållbarhetsbidragets fokus på företagsklimat och arbetsmarknad kan insatserna handla om att ta tillvara på och utveckla kompetensen som finns i länet, eller att underlätta matchningen på arbetsmarknaden.
– Region Stockholm har fått utökat ansvar för tillväxtfrågor sedan årsskiftet. Att rikta hållbarhetsbidraget mot näringslivsinsatser är ett konkret sätt att skapa effekt, säger Inger Lagerquist.

Så söker du bidrag

Bidragen utgör en medfinansiering till projekt. Beslut om ansökningar under 300 000 kr sker löpande under året. Beslut om bidragsansökningar över 300 000 kr tas av nämnden två gånger per år:

  • 16 maj – sista ansökningsdag sökande, 15 mars
  • 24 oktober – sista ansökningsdag sökande, 23 augusti.

Ansökningsblankett och riktlinjer finns på sll.se.

 

Tillbaka till nyhetslistan regional utveckling