Regional attraktionskraft fokus för ny beredning

Tillväxt- och regionplanenämnden får förändrade uppdrag i den nya politiska organisationen som landstingsfullmäktige beslutat om.

Stockholmsregionen har attraktionskraft – och nu ska den stärkas ytterligare genom ny organisation för Region Stockholm. Foto: Jeppe Wikström

Den 1 januari 2019 tar landstinget över det regionala utvecklingsansvaret från Länsstyrelsen. Det innebär att landstinget får ett utökat uppdrag för bland annat frågor kopplade till tillväxt och transportinfrastruktur. I samband med detta övergår landstinget till att bli Region Stockholm.

Den nya politiska organisationen som beslutades av landstingsfullmäktige 20 november, innebär en hel del organisatoriska förändringar. Fyra utskott inrättas under landstingsstyrelsen, varav en av dem – Länsplane- och samhällsplaneringsutskottet – har ansvar för att upprätta förslag till länsplan för transportinfrastruktur samt förankring av planen.

Inom tillväxt- och regionplanenämnden inrättas två beredningar:

  • Beredningen för regional attraktionskraft, som ska bevaka arbetet med att stärka regionens attraktionskraft.
  • Klimatberedningen, som ska bevaka regionala klimatfrågor samt uppföljning och genomförandet av klimatfärdplanen.

– Vi ser fram emot våra nya uppdrag. Det är viktigt att vi genomför dessa i nära dialog och samverkan med såväl kommunerna som näringslivet och övriga aktörer i länet. Vi på tillväxt- och regionplaneförvaltningen har upparbetade former för samverkan och dessutom har regionen en väl förankrad regional utvecklingsplan att ta avstamp i – RUFS 2050, säger Hanna Wiik, förvaltningschef.

Gustav Hemming (C) fortsätter att vara ansvarig för nämnden även under kommande mandatperiod som tillväxt, samhällsplanerings- och skärgårdslandstingsråd. Nämndens sammansättning av ledamöter beslutas i landstingsfullmäktige den 11–12 december. Då beslutas även budgeten för Region Stockholm inklusive tillväxt- och regionplanenämnden.

Tillbaka till nyhetslistan regional utveckling