Förslag på åtgärder för att främja landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)

Befintlig strandskyddslagstiftning kan användas på ett mer strategiskt sätt för att främja hållbar utveckling i skärgården. Det föreslår tillväxt- och regionplanenämnden i ett remissyttrande till Miljö- och energidepartementet.

Befintlig strandskyddslagstiftning kan användas på ett mer strategiskt sätt för att främja hållbar utveckling i skärgården.

Befintlig strandskyddslagstiftning kan användas på ett mer strategiskt sätt för att främja hållbar utveckling i skärgården. Det föreslår tillväxt- och regionplanenämnden i ett remissyttrande till Miljö- och energidepartementet.

Tillväxt- och regionplanenämnden har beslutat att lämna svar på Naturvårdsverkets skrivelse "Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge".

Skrivelsen syftar till att ytterligare främja landsbygdsutveckling i områden med god tillgång till stränder utan att äventyra de värden som strandskyddet långsiktigt ska skydda, vilket nämnden är positiv till.

De mindre justeringar som Naturvårdsverket föreslår när det gäller bedömningsgrunder och särskilda skäl ställer sig nämnden bakom.

Två förslag för att underlätta landsbygdsutveckling

I samband med remissen efterfrågar regeringen också kompletterande förslag till åtgärder som skulle underlätta för byggnation av permanentbostäder och landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Tillväxt- och regionplanenämnden belyser två alternativa vägar:

Den första är att i större utsträckning använda befintlig strandskyddslagstiftning på ett mer strategiskt sätt än vad som idag görs. Alltså att pröva de särskilda skälen för dispens från strandskyddet även i områden som inte omfattas av LIS-lagstiftningen, förutsatt att där finns god tillgång till stränder.

– Genom att driva processer och pröva lagstiftningen skulle kommunerna kunna bidra till både sin egen och lagstiftningens utveckling genom att prejudicerande fall skulle skapas. Här kan stöd från nationell och regional nivå behövas, säger Jessica Andersson, chef för regionplaneavdelningen som berett ärendet på tillväxt- och regionplaneförvaltningen.

Den andra alternativa möjligheten att stärka landsbygd och skärgård som nämnden föreslår är att omfatta även Stockholmsregionen i LIS-lagstiftningen. De strategiska områden som är särskilt lämpliga för landsbygdsutveckling pekas ut i RUFS 2050, till exempel i landsbygdsnoder och kärnöar.

Här kan du läsa mer om ärendet

Tillbaka till nyhetslistan regional utveckling