Nytt utvecklingsprogram för framtida Flemingsberg klart

Minst 10 000 fler bostäder, minst 20 000 fler arbetstillfällen och 15 000 fler studenter till 2030. Det vill Stockholms läns landsting uppnå i Flemingsberg tillsammans med Huddinge och Botkyrka kommuner.

Idag beslutade landstingsfullmäktige att anta utvecklingsprogrammet för den regionala stadskärnan Flemingsberg. Därmed har samtliga tre fullmäktige – Huddinge, Botkyrka och Stockholms läns landsting – nu beslutat om ett gemensamt utvecklingsprogram för Flemingsberg som sträcker sig fram till år 2050.

Redan idag är Flemingsberg ett av Stockholmsregionens största utvecklingsområden med stark tillväxt. Cirka 30 000 människor arbetar eller studerar i Flemingsberg och dessutom bor där 13 000 människor.

- Visionen är att Flemingsberg ska vara ett av Sveriges mest betydelsefulla centrum för utbildning, forskning och kreativitet. En mötesplats där innovationer skapas och en självklar etableringsort för ett kunskapsintensivt näringsliv, säger Inger Lagerquist, chef för tillväxtavdelningen vid tillväxt- och regionplaneförvaltningen vid Stockholms läns landsting.

Mätbara mål

Flemingsberg är en av åtta regionala stadskärnor där Stockholms läns landsting samverkar för att stärka utvecklingen. Här har landstinget varit aktivt sedan 1960-talet.

Fem övergripande utvecklingsmål ska bidra till att visionen för Flemingsberg nås: att ha en levande stadskärna, att vara ett självklart etableringsval och en öppen universitetsstad och att ha en eftertraktad livsmiljö med en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Fram till 2030 har en rad konkreta mål tagits fram för Flemingsberg. Det ska finnas:
• Ett utbud av stadskvalitéer för minst 100 000 invånare.
• Tre nya kluster med samverkan mellan akademi, näringsliv, offentligt och civilsamhälle.
• Minst 20 000 fler arbetstillfällen varav 5 000 inom kunskapsintensiva branscher.
• 15 000 fler studenter inom befintliga och nya akademier och dubblera antal forskningscentrum som har samverkan mellan olika akademier.
• Minst 10 000 nya bostäder. 85 procent kan rekommendera vänner och bekanta att flytta till Flemingsberg
• Andel resor med gång, cykel- och kollektivtrafik ska uppgå till minst 70 procent och andels invånare som känner tillit till andra människor ska uppgå till minst 90 procent.

Tillbaka till nyhetslistan regional utveckling