Så ska Stockholmsregionen utvecklas fram till 2050

Var ska vi bygga bostäder? Hur ska vi resa hållbart? På vilka sätt kan tryggheten öka och hälsan förbättras för regionens invånare? Den regionala utvecklingsplanen RUFS 2050 visar vägen. I februari beslutade tillväxt- och regionplanenämnden att ta planen vidare till landstingsfullmäktige i juni.

Foto: Henrik Trygg

– En långsiktig plan är en förutsättning för att regionen ska kunna växa på ett hållbart sätt. Styrkan i genomförandet är att planen tas fram gemensamt med regionens aktörer. Det är glädjande att vi nu nått ytterligare en milstolpe i processen genom beslut i nämnden, säger Hanna Wiik, förvaltningschef på tillväxt- och regionplaneförvaltningen.

Arbetet med att ta fram RUFS 2050 bygger vidare på RUFS 2010 och har pågått sedan 2015. Efter två remissrundor har ett slutligt förslag presenterats som ska ligga till grund för regionens utveckling i det långa perspektivet för exempelvis bebyggelse, klimatfrågor, tillväxt och tillgänglighet.

– RUFS 2050 är ett av Stockholmsregionens viktigaste verktyg för att nå visionen att vara Europas mest attraktiva storstadsregion. Det vi planerar och bygger idag kommer att påverka hur det är att leva i regionen långt framåt, säger Hanna Wiik.

Tillbaka till nyhetslistan regional utveckling