Godsstrategi föreslås underlätta transporter i Stockholmsregionen

Nya konsumtionsmönster och ökad befolkning sätter press på regionens gods- och varuflöden. För att hantera de förändrade förutsättningarna på ett hållbart sätt har Tillväxt- och regionplaneförvaltningen tagit fram en regional godsstrategi som nämnden beslutat att skicka på remiss.

Stockholmsregionen är en viktig knutpunkt för gods- och logistikflöden för hela landet. Foto: Stockholms Hamnar/Per-Erik Adamsson

Stockholms län är Sveriges största konsumtionsmarknad och stora delar av landet är beroende av att transporterna till eller genom länet fungerar. Befolkningen förväntas öka från 2,2 till 3,4 miljoner invånare till år 2050 och det är en stor samhällsutmaning att möta behovet av transporter samtidigt som klimatmålen ska nås och trängseln minimeras. Därför gav landstingsfullmäktige Tillväxt- och regionplaneförvaltningen i uppdrag att ta fram en regional godsstrategi som bidrar till den regionala utvecklingsplanen RUFS 2050. Nu finns ett förslag som ut på remiss 21 december 2017.

- Godsstrategin är efterfrågad, det finns helt klart ett behov av regional samordning i de här frågorna. Så här inför jul blir det extra tydligt att gods och logistik behöver få större utrymme i samhällsplaneringen så att vi bäddar för att transporterna ska fungera. Nyttotrafiken utgör en stor andel av trafiken i länet och är en förutsättning för en ekonomiskt framgångsrik region, säger Jessica Andersson, chef för regionplaneavdelningen på förvaltningen.

Snabb teknikutveckling
Gods- och logistikfrågor kan inte hanteras isolerat eftersom de hänger ihop med bland annat efterfrågan på varor och tjänster, infrastruktur, markanvändning och snabb teknikutveckling.

- Digitaliseringen har redan förändrat våra konsumentbeteenden. E-handelns omsättning har ökat från 4,9 miljarder kronor 2003 till 57,9 miljarder kronor 2016. Vi behöver anpassa vår långsiktiga planering till detta, och hitta nya sätt att arbeta smart tillsammans i regionen. Vi följer utvecklingen och handlingsområden som t ex ny teknik, innovation och ökad kunskap är framträdande i strategin, säger Jessica Andersson.

Att godsstrategin utgår från RUFS 2050 stärker systemsynen i planeringen och kan bidra till ett hållbart genomförande av länets långsiktiga mål.

Godsstrategin i korthet

Strategin föreslår följande tre strategiska områden:

  • Tillgänglig transportinfrastruktur av god kvalitet i hela regionen
  • Urbana miljöer med god och klimatsmart försörjning av varor och material
  • Stärkt förståelse för godstransporternas systemeffekter

I varje område föreslås fem handlingsområden.

Arbetet genomförs i nära samverkan med regionens aktörer, som också bidrar till genomförandet. Remisstiden pågår 21 december 2017–2 mars 2018. Parallellt arbetar Mälardalsrådet för att ta fram en storregional godsstrategi och regeringen för att ta fram en nationell godsstrategi.

Tillbaka till nyhetslistan regional utveckling