Stockholmsregionen på frammarsch

Hög sysselsättning och minskande koldioxidutsläpp – på dessa områden presterar Stockholmsregionen bäst i jämförelse med andra europeiska storstadsregioner enligt en årlig uppföljningsrapport från Tillväxt- och regionplaneförvaltningen.

Riddarfjärden, Stockholm. Foto: Henrik Trygg, Stockholm Media Bank.

Rapporten "Läget i Stockholmsregionen 2017" följer för sjunde året i rad upp hur stockholmsregionen ligger till utifrån målen i den regionala utvecklingsplanen, RUFS. Visionen är att Stockholmsregionen ska vara den mest attraktiva storstadsregionen i Europa. Rapporten visar att länet i europeisk jämförelse står sig stark, särskilt när det gäller sysselsättning, klimatutsläpp och förtätning i de utpekade kollektivtrafiknära lägena.
– Rapporten bekräftar att Stockholmsregionen är på väg åt rätt håll. Målen i RUFS hänger ihop, lyckas man bra inom ett område är det lättare att nå andra. Det är många olika aktörer som bidrar till framgångarna. Den kommande regionala utvecklingsplanen, RUFS 2050, är ett verktyg för att ytterligare stärka regionens positioner internationellt, säger Hanna Wiik, förvaltningschef på Tillväxt- och regionplaneförvaltningen.

De områden där Stockholmsregionen enligt uppföljningen presterat sämre handlar om bostadssituationen och integrationen av utrikesfödda.

Uppföljningsrapporten presenteras idag på en konferens där aktörer från hela länet samlas. Temat är "modigt ledarskap" och bland de medverkande finns bland andra "tech-ambassadören" Natalia Brzezinski, vd för Symposium, Maria Rankka, vd för Stockholms Handelskammare och finanslandstingsråd Iréne Svenonius. Rapporten tas även upp i Tillväxt- och regionplanenämnden den 7 december.

Sammanfattning av rapporten "Läget i Stockholmsregionen"

Rapporten är ett "bokslut" för RUFS 2010. Den redovisar utvecklingen för Stockholmsregionen under perioden 2010-2016 utifrån nedanstående mål med utvalda indikatorer och rankar regionen i förhållande till Amsterdam, Barcelona, Berlin, Dublin, Helsingfors, Köpenhamn, München och Oslo.

Resultatet av rapporten redovisas på rufs.se

Här kan du ladda ner hela rapporten "Läget i stockholmsregionen"

1. En tillgänglig region med god livsmiljö

Täthet

Regionens åtta regionala stadskärnor visar fortsatt tillväxt både gällande befolkning och arbetsplatser. En viktig utgångspunkt för RUFS är att en tät bebyggelsestruktur skapar förutsättningar för fler livsmiljöer med stadskvaliteter och liten klimatpåverkan.

Bostäder

Bostadsbyggandet är rekordstort och överträffar det regionala målet på 16 000 färdigställda bostäder. Dock ligger regionen näst sist i Eurostats undersökning (2015) om påståendet "Det är lätt att hitta bra bostäder till ett acceptabelt pris".

Natur och kultur

Tillgången till skyddade natur- och kulturområden har ökat under perioden 2009-2016.

2. En öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region

Sysselsättning

Förvärvsfrekvensen ökar i regionen. I den europeiska jämförelsen ligger Stockholmsregionen på första plats vad gäller sysselsättningsgrad för kvinnor och för både män och kvinnor är sysselsättningsgraden över 80 procent. Det finns dock inomregionala skillnader.

Arbetslöshet

Arbetslösheten bland ungdomar har minskat och låg 2016 på 17,7 procent, vilket i den europeiska jämförelsen är den näst högsta ungdomsarbetslösheten. I Sverige ingår arbetssökande ungdomar i gruppen, vilket inte är fallet i alla övriga regioners mätningar.

Medellivslängd

Den förväntade medellivslängden i regionen är ett halvår längre än i resten av riket. I den europeiska jämförelsen ligger regionen på andra plats efter Barcelona.

Integration

I Eurostats undersökning om påståendet "Utrikesfödda är välintegrerade" ligger Stockholmsregionen sist i den europeiska jämförelsen. Samtidigt har Stockholm under perioden tagit emot flest immigranter jämfört med övriga regioner.

3. En ledande tillväxt- och kunskapsregion

Bruttoregionalprodukt, BRP

Stockholmsregionen har ökat sin bruttoregionalprodukt (BRP) från 43 400 (2009) till 50 300 (2015). I den europeiska jämförelsen ligger regionen på tredje plats.

Företagande

Antalet nystartade företag i regionen har ökat. 2016 startades 16 företag per 1000 invånare, att jämföra med 12 i riket.

Utbildning

Regionen ligger på tredje plats i den europeiska jämförelsen vad gäller andelen högskoleutbildade.

4. En resurseffektiv och resilient region utan klimatpåverkande utsläpp

Klimatutsläpp

Redan 2014 uppnådde regionen det uppsatta RUFS 2010-målet på 2,7 ton CO2-utsläpp.

Energianvändning

Trots stor befolkningstillväxt har regionens energianvändning minskat sedan 2010. Andelen förnybar energi har ökat från 47 procent 2010 till 54 procent 2015.

Kollektivtrafik

Kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna var 14 procent 2015. Länets kollektivtrafik drivs nästan fossilfritt.

Tillbaka till nyhetslistan regional utveckling