Tillväxt- och regionplanenämndens mål och budget 2018

Bostadsfrågor lyfts som ett av de prioriterade områdena för Tillväxt- och regionplanenämnden under 2018. Under året ska RUFS 2050 och tre olika strategier beslutas i landstingsfullmäktige och insatser planeras för att påbörja genomförandet.

Stockholms län har den snabbast växande befolkningstillväxten av alla huvudstadsregioner i Europa. Detta gör att landstingets ansvar för den regionala utvecklingsplaneringen får allt större betydelse. Under torsdagen godkände tillväxt- och regionplanenämnden mål och budget för verksamheten under 2018 med plan för åren 2019 till 2021.

– Var ska vi bygga bostäder, hur ska vi resa hållbart och hur kan vi förbättra hälsan för regionens invånare? Det är frågor som hanteras långsiktigt av Tillväxt- och regionplanenämnden. Våra insatser bidrar till att Stockholmsregionen kan stärka sin ställning som en ledande, hållbar och innovativ tillväxtregion, säger Hanna Wiik, förvaltningschef för tillväxt- och regionplaneförvaltningen.

Prioriterade frågor

Bostadsbyggande och bostadsförsörjning är prioriterade frågor för verksamheten under 2018. Förvaltningens analys av befolkningsförändringar och efterfrågan av bostäder behövs för att underlätta för länets kommuner att planera. Kunskaperna ska fördjupas och samverkan med regionala aktörer ska utvecklas.

Under 2018 ska den nya regionala utvecklingsplanen, RUFS 2050, färdigställas inför beslut i landstingsfullmäktige. Flera insatser planeras för att påbörja genomförandet.

Budgeten inkluderar även strategier för klimat, landsbygd och skärgård samt gods och logistik som också ska beslutas i landstingsfullmäktige under 2018. Bland övriga uppdrag finns bland annat:

  • Utveckling av de regionala stadskärnorna
  • Utvärdering av det regionala cykelkansliet
  • Aktiv ägardialog med Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB, bland annat främja företagens export

Tillväxt- och regionplanenämndens budget för 2018 uppgår till 172 miljoner kronor. Den största budgetposten är bidragskostnader på 112 miljoner kronor, pengar som huvudsakligen går till Skärgårdsstiftelsens arbete för att utveckla skärgården på ett långsiktigt hållbart sätt.

Tillbaka till nyhetslistan regional utveckling