Utbildning, vård och omsorg starkast växande branscher enligt ny studie

Nya siffror från Tillväxt- och regionplaneförvaltningen visar att efterfrågan på arbetskraft beräknas öka med mer än 50 procent till 2050. Utbildning, vård och omsorg är de branscher som beräknas växa mest och det finns en risk för framtida brist på arbetskraft inom vården.

Stockholms län är en ledande tillväxt- och kunskapsregion, där kunskap och kompetens är ett av våra främsta konkurrensmedel i en global omvärld. De senaste framskrivningarna från Stockholms läns landsting visar att befolkningen kommer att öka från 2,3 till 3,4 miljoner invånare. Samtidigt ökar efterfrågan på arbetskraft med mer än 50 procent – från dagens 1 150 000 personer till 1 740 000 år 2050. Klarar vi kompetensförsörjningen?

–  Vår nya studie ”Kompetensförsörjning i Stockholms län 2050” visar att vi behöver se till så att fler kommer i arbete och lyckas bättre med matchningen på arbetsmarknaden. Det finns stora skillnader i sysselsättning mellan olika delar av länet, olika åldersgrupper och bland utrikes- och inrikes födda, säger Cecilia Lindahl, regionplanerare på tillväxt- och regionplaneförvaltningen.

Cecilia Lindahl påpekar att den snabba strukturomvandlingen med en ökad automatisering och digitalisering innebär stora förändringar för Stockholms län. Många yrken försvinner medan andra tillkommer.

God planering förebygger kompetensbrist

Studien presenterades idag på ett frukostseminarium. Den tar upp framtida arbetskrafts- och kompetensbehov, rekryteringsbehov per yrke och tillgång samt utbud och efterfrågan på högutbildade. Syftet är att få en indikation på hur den framtida efterfrågan på olika utbildningsgrupper kan mötas med ett utbud. Genom god planering kan vi förebygga kompetensbristen.

De viktigaste slutsatserna

  • Sysselsättningen drivs delvis av den demografiska utvecklingen, vilket betyder att utbildning, vård och omsorg hör till de branscher som växer mest. Företagstjänster och finansiell verksamhet förväntas också växa kraftigt, medan sysselsättningen inom industrin beräknas minska.
  •  År 2050 beräknas efterfrågan på högutbildad arbetskraft överstiga utbudet med närmare 60 000 personer, om sysselsättningsgraden är på samma nivå som idag. Särskilt hög risk för arbetskraftsbrist finns inom vårdsektorn.

Figur 6

 Figur 18

Tillbaka till nyhetslistan regional utveckling