Landstinget positivt till Stockholms stads förslag till översiktsplan

Stockholms stad har i sitt förslag till ny översiktsplan ett tydligt fokus på stadsutveckling i kollektivtrafiknära lägen. Det är mycket positivt, formulerar landstinget i ett yttrande från Tillväxt- och regionplanenämnden.

Foto: Simon Gate

– Det gläder oss att förslaget har ett tydligt fokus på stadsutveckling i kollektivtrafiknära lägen, vilket är den rumsliga inriktningen även i förslaget till RUFS 2050, säger Jessica Andersson, chef för regionplaneavdelningen på Tillväxt- och regionplaneförvaltningen. 

Nämnden konstaterar i sitt yttrande att strategin med fyra fokusområden för stadsutveckling kan skapa förutsättningar för fler kvalificerade arbetsplatser. Detta bidrar till en ökad balans mellan arbetsplatser och boende i den centrala regionkärnan och i regionen som helhet.

Nämnden välkomnar att planen är tydligt utvecklingsinriktad. Fysisk planering och stadsbyggnad ses som en positiv kraft i samhällsutvecklingen för staden att möta de klimat-, miljö-, sociala och ekonomiska utmaningar som Stockholms stad och regionen står inför.

Landstinget tar fram strategi för gods och logistik

Nämnden noterar att översiktsplanen saknar ett samlat grepp och kartredovisning för gods- och varutransporter.

– Här finns brister i hela regionen. Tillväxt- och regionplaneförvaltingen har tagit tag i frågan och tillsammans med andra aktörer tar vi fram en regional strategi för gods och logistik, säger Jessica Andersson.

Tillbaka till nyhetslistan regional utveckling