Ny strategi ska stärka landsbygd och skärgård – fyra insatsområden identifierade

Förbättrad tillgänglighet, utveckling av lokalsamhälle och näringsliv samt fokus på natur-, kultur- och rekreationsvärden – dessa insatsområden föreslås i en ny landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen. Tillväxt- och regionplanenämnden beslutade idag att skicka strategin på remiss.

Stockholm är en av Europas mest expansiva regioner med en tät urban struktur och växande marknad. I länet finns också en stor landsbygd och skärgård med ungefär 160 000 invånare utanför tätorterna. Förslaget till landsbygds- och skärgårdsstrategi, som Tillväxt- och regionplanenämnden idag beslutade att skicka på remiss, syftar till att stärka möjligheten att bo och verka i dessa glesare befolkade områden.  

– Landstinget ser ett ökat behov av att lyfta landsbygdens och skärgårdens särskilda utmaningar och möjligheter. I en storstadsregion som Stockholm är det lätt att dessa områden hamnar i skymundan, trots att länet har landets tredje största landsbygdsbefolkning och områdena bidrar med allt från råvaror och livsmedel till kolsänkor, luftrening, vattenrening och rekreationsvärden, säger Inger Lagerquist, chef för tillväxtavdelningen på Tillväxt- och regionplaneförvaltningen.

Insatserna anpassas till områdenas olikheter

Strategin har tagits fram i samverkan med aktörer som kommuner, Länsstyrelsen, Skärgårdsstiftelsen med flera. Fyra insatsområden har identifierats:

  • Förbättra tillgängligheten
  • Stärk det lokala näringslivet
  • Utveckla levande lokalsamhällen
  • Utveckla natur-, kultur- och rekreationsvärden

Det finns stora skillnader mellan olika delar av landsbygd och skärgård visar nulägesanalysen som ligger till grund för strategin. Den tätortsnära landsbygden har utvecklats starkt de senaste åren när det gäller befolkningstillväxt, inkomstnivå och arbetstillfällen medan landsbygden och skärgården har utvecklats svagare. Strategin föreslår därför åtgärder som är anpassade för de olika delarna.

I slutet av juni startar remissrundan för strategin. Målet är att landstingsfullmäktige ska fatta beslut om den under 2018.

– Vi ser fram emot att få in synpunkter som kan vässa strategin ytterligare, till exempel förslag på hur olika aktörer kan bidra till genomförandet, säger Inger Lagerquist. 

Tillbaka till nyhetslistan regional utveckling