Cykelkansliet vill hjälpa kommuner att söka statliga medel genom stadsmiljöavtal

Förra veckan beslutade regeringen att cykeln blir en av del av de så kallade stadsmiljöavtalen som främjar hållbara stadsmiljöer. Kommuner och regioner får på så vis möjlighet att söka statliga medel för satsningar på cykelinfrastruktur. Det regionala cykelkansliet ser stora möjligheter i hjälpa till med gemensamma ansökningar.

Stadsmiljöavtal är ett relativt nytt initiativ i svensk stadsplanering. Det innebär att kommuner och regioner kan söka statlig medfinansiering för infrastrukturåtgärder som bidrar till energieffektiva lösningar och god bebyggd miljö. Som motprestation krävs att de sökande genomför åtgärder som bidrar till ett ökat hållbart resande och bostadsbyggande. Hittills har stödet endast gällt åtgärder som skapar förutsättningar för bättre kollektivtrafik. Men från och med 2017 omfattas även cykelåtgärder i stadsmiljöavtalen.

– Stadsmiljöavtalen ger goda förutsättningar att påskynda utbyggnaden av cykelstråk i Stockholms län. Det regionala cykelkansliet har en samordnande roll och ser det som en viktig uppgift att hjälpa kommunerna i Stockholms län att ta fram gemensamma ansökningar för cykelsatsningar, säger Björn Sax Kaijser, samordnare för det regionala cykelkansliet.

Tillbaka till nyhetslistan det regionala cykelkansliet