Det regionala cykelkansliet

Vi vill att fler ska cykla i Stockholm. För att möjliggöra för ökad cykling i hela länet har vi inrättat ett regionalt cykelkansli. Cykelkansliet är det första i sitt slag i Sverige och är ett samarbete mellan Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen i Stockholms län och Trafikverket Region Stockholm.

Detta gör vi

För att möjliggöra för ökad cykling i hela länet har vi inrättat ett regionalt cykelkansli. Cykelkansliet är ett samarbete mellan Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen i Stockholms län och Trafikverket Region Stockholm.

Syfte

Syftet med det regionala cykelkansliet är att underlätta för länets väghållare att bygga ut det regionala cykelvägnätet. Cykelkansliet ska fungera som koordinator och bollplank och bidra med kunskaper och erfarenheter inom cykelområdet.

Vem påverkas och tidplan

Målgruppen för cykelkansliet är samtliga aktörer som arbetar med cykeltrafik, exempelvis Trafikverket, kommuner, forskare, näringsliv och intresseorganisationer. Arbetet med cykelkansliet kommer att utvärderas vid årsskiftet 2018–2019.

Det här är det regionala cykelkansliet

Cykling har gått från att vara en lokal fråga till en regional fråga. Vi blir allt fler som cyklar allt längre vilket innebär att det krävs ett regionalt cykelvägnät som binder samman hela Stockholms län. För att påskynda arbetet med det regionala cykelvägnätet har vi inrättat ett regionalt cykelkansli.

Syftet med det regionala cykelkansliet är att underlätta för länets väghållare att bygga ut det regionala cykelvägnätet. Cykelkansliet ska fungera som koordinator och bollplank och bidra med kunskaper och erfarenheter inom cykelområdet. För att följa upp att arbetet med cykeltrafik går i rätt riktning ska cykelkansliet ta fram ett årligt cykelbokslut.

Det krävs ett gemensamt arbete för att bygga ut det regionala cykelvägnätet. Ett stort ansvar ligger på väghållarna, det vill säga Trafikverket och Stockholms läns kommuner. För att samordna och effektivisera arbetet med cykelvägnätet har vi inrättat nätverksgrupper med samtliga väghållare.

Det regionala cykelkansliet är ett samarbete mellan

  • Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting
  • Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting
  • Länsstyrelsen i Stockholms län
  • Trafikverket Region Stockholm

Den regionala cykelplanen

Sedan 2014 finns en regional cykelplan för Stockholms län med visionen: Smidigt, smart och säkert – så cyklar vi i Stockholmsregionen. Målsättningen i den regionala cykelplanen är att cykelanvändningen i länet ska öka från 5 procent till 20 procent till år 2030. Då ska samtliga regionala cykelstråk vara utbyggda och färdiga.

Den regionala cykelplanen beskriver en kraftfull utbyggnad av det regionala cykelvägnätet. Cykelplanen pekar ut ett sammanhängande cykelvägnät för arbetspendling som möjliggör för resor mellan större bostadsområden, arbetsplatser och knutpunkter. Frågan om bättre kombinationsresor mellan cykel och kollektivtrafik lyfts fram liksom förbättringar av drift och underhåll. Cykelplanen beskriver även behovet av cykelvägvisning och cykelparkeringsåtgärder.

Den regionala cykelplanen lyfter fram sex områden som särskilt viktiga att arbeta med:

  1. Bra utbud av cykelvägar
  2. Enkelt att planera cykelresan
  3. Lätt att hitta under resans gång
  4. Säkert och tryggt för alla trafikanter
  5. Enkelt att kombinera cykel och kollektivtrafik
  6. Gott om cykelparkering

Regionalt cykelbokslut

 

För att följa upp att arbetet med cykeltrafik går i rätt riktning har vi tagit fram ett regionalt cykelbokslut. Cykelbokslutet är en sammanställning av de åtgärder som har genomförts under året och ger en samlad bild av utvecklingen i länet. För cykelbokslutet 2017 har vi även tagit fram en interaktiv karta med information om de åtgärder som har genomförts. Nedan hittar du en länk till kartan samt cykelbokslutet i sin helhet.

Interaktiv karta för cykelbokslut 2017

 

Regionalt cykelvägnät

Det finns goda förutsättningar att cykla i Stockholm. Majoriteten av alla resor som görs i länet är kortare än fem kilometer. Det är ett avstånd där cykeln ofta är snabbare än bilen. Även på längre sträckor finns det goda förutsättningar att cykla. Den genomsnittliga cykelresan för arbetspendling i Stockholm är 9 kilometer. I takt med att cykelbanorna blir bättre och cyklarna blir snabbare finns det möjlighet att öka avståndet ännu mer.

Regionala cykelstråkFör att möta behovet av längre cykelresor har vi pekat ut ett regionalt cykelvägnät. Ambitionen är att cykelvägnätet ska vara fullt utbyggt år 2030. Då ska hela Stockholms län bindas samman av högkvalitativa cykelstråk som möjliggör för hastigheter på uppemot 30 km/tim. Cykelstråken ska vara lika högt prioriterade som de största vägarna för biltrafik och vara tillräckligt breda för att flera cyklister ska kunna mötas i bredd.

Det regionala cykelvägnätet omfattar 850 kilometer uppdelat på 50 specifika cykelstråk. I kartan intill visas de regionala cykelstråken.

Klicka här för att se en mer detaljerad karta över cykelstråken

Cykelvägvisning

Cykelvägvisning är viktigt för att hitta rätt väg utan onödiga omvägar. Det är också ett sätt att informera om avstånd till lokala och regionala målpunkter. För att underlätta för cyklister att orientera sig i cykelvägnätet har vi tagit fram ett informationsblad för regional cykelvägvisning. Informationsbladet omfattar en stamgrenplan med regionala målpunkter samt principer för avståndsangivelser, teckenstorlek, typsnitt och bottenfärg. Ambitionen är att samtliga cykelstråk i det regionala cykelvägnätet ska vara skyltade enligt samma princip.

För att tydliggöra vad som är regionala cykelstråk har vi även tagit fram en särskild cykelsymbol. Cykelsymbolen ska placeras överst på cykelvägvisningen för att visa vad som är regionalt cykelstråk. Här hittar du tryckformat för cykelsymbolen samt informationsblad och stamgrenplan.

Regional cykelvägvisning (pdf)

Stamgrenplan (pdf)

Stamgrenplan (dwg)

Cykelsymbol (png)

Cykelsymbol (dwg)

På gång i cykelvägnätet

På gång i cykelvägnätetDet blåser cykelvindar i Stockholm. Antalet cyklister har aldrig varit så många som idag och cykelförsäljningen slår hela tiden nya rekord. Det märks även i det regionala cykelvägnätet där det pågår ständiga utbyggnader och förbättringar. Sedan 2014 då den regionala cykelplanen antogs har det byggts ut närmare 100 kilometer regionala cykelstråk. De närmaste åren planeras det för en fortsatt stark utbyggnad.

I kartan intill har vi markerat hur de regionala cykelstråken har byggts ut sedan 2014. Kartan visar också vilka åtgärder som är planerade för de kommande fem åren.

Klicka här för att se en större bild

Regionala stråkstudier

Det regionala cykelkansliet har beviljats ekonomiskt bidrag för att genomföra stråkstudier av regionala cykelstråk. Syftet med stråkstudierna är att effektivisera cykelplaneringen i Stockholms län och påskynda arbetet med att bygga ut det regionala cykelvägnätet. Arbetet med stråkstudier kommer att genomföras i etapper. Våren 2017 inleddes arbetet med Kungsängenstråket/Hässelbystråket och Västerhaningestråket. Därefter kommer arbetet att fortsätta med ytterligare cykelstråk. Nedan finns mer information om arbetet med regionala cykelstråk samt åtgärdsförslagen för Kungsängenstråket/Hässelbystråket och Västerhaningestråket

Läs mer om arbetet med regionala cykelstråk (pdf)

Åtgärdsförslag för Kungsängenstråket/Hässelbystråket (pdf)

Åtgärdsförslag för Västerhaningestråket (pdf)

Gemensam upphandling

Gemensamma upphandlingar av cykelstråk är relativt sällsynt i Sverige. Det finns dock mycket som talar för att det kan ge stora fördelar, inte minst vad gäller lägre kostnader. Gemensamma upphandlingar kan även bidra till en ökad kontinuitet när det kommer till utformningen av cykelstråk. Det gäller i synnerhet i planeringsskedet där en samordnad projektering ger möjlighet till ett enhetligt utförande där standarden är lika hög oavsett väghållare.

Det regionala cykelkansliet har undersökt möjligheterna till gemensamma upphandlingar för projektering och anläggning av mellankommunala cykelstråk. 

Läs mer om möjligheterna till gemensamma upphandlingar (pdf)

Medfinansiering

Det finns goda möjligheter att få ekonomiskt stöd för cykelåtgärder. Under de senaste åren har det initierats flera alternativ för medfinansiering av cykelinfrastruktur. Syftet är att påskynda omställningen till ett mer hållbart transportsystem med fler gående, cyklister och kollektivtrafikresenärer.

Det regionala cykelkansliet har en viktig roll i arbetet med medfinansiering. Cykelkansliet vill bidra med information och kunskap och bistå med hjälp och stöttning vid ansökningar. Cykelkansliet ser goda möjligheter att ta fram gemensamma ansökningar för mellankommunala cykelåtgärder. Det ger möjlighet att påskynda utbyggnaden av det regionala cykelvägnätet.

Läs mer om de vanligaste alternativen för medfinansiering (pdf)

Vinterväghållning

Standarden på cykelvägarna är avgörande för hur cykelresan upplevs. Det är särskilt viktigt under vinterhalvåret när snö och is kan leda till stora problem. Ett bra sätt att förbättra arbetet är att använda sopsaltning. Sopsaltning innebär att snö och is borstas bort från cykelbanan varpå det läggs ut ett saltlag som motverkar att snö och is bildas på nytt. Sopsaltningen innebär att cykelstråken är fria från snö och is och att det blir barmarksförhållanden. Det innebär också att cykelstråken hålls rena från grus och skräp vilket är en vanlig orsak till cykelolyckor, särskilt på våren.

Det regionala cykelkansliet är varm anhängare av sopsaltning. Vi hjälper gärna till med information för kommuner som är intresserade av sopsaltning.

Klicka här för att läsa vårt informationsblad om sopsaltning (pdf)

Karta över regionala cykelstråk som underhålls med sopsaltning

Förmånscyklar för anställda

Att cykla till jobbet har många positiva effekter – både för de anställda och för arbetsgivaren. Att cykla är snabbt, flexibelt, billigt och ger bra träning. Trots det är det få arbetsgivare som aktivt uppmuntrar till ökad cykling.

Ett bra sätt att öka andelen cyklister på arbetsplatsen är att införa förmånscyklar för anställda. Det innebär att de anställda får teckna ett hyresavtal med bruttolöneavdrag. Konceptet är kostnadsneutralt vilket innebär att det inte medför några extra kostnader för arbetsgivaren. Trots det är det mycket förmånligt för de anställda eftersom hyran är förmånsbeskattad. Det finns dessutom goda möjligheter till volymrabatt. 

För att underlätta för arbetsgivare som vill införa systemet har vi tagit fram ett informationsblad för förmånscyklar. Informationsbladet ger exempel på hur arbetsgivare kan uppmuntra de anställda att cykla. Det vänder sig både till offentliga och privata aktörer, exempelvis kommunerna i Stockholms län.

Klicka här för att läsa informationsbladet om förmånscyklar (pdf)

Cykelkampanjer

För att få fler att cykla räcker det inte med fysiska åtgärder. Det krävs även cykelkampanjer och informationsinsatser. För att samordna arbetet med beteendepåverkan i Stockholms län har det initierats en plattform, Res Smart. Res Smart är öppet för samtliga aktörer med ansvar för transportfrågor och representeras idag av Stockholms läns landsting och majoriteten av länets kommuner. Syftet med Res Smart är att öka utbytet av kunskaper och erfarenheter vad gäller beteendepåverkan. Målet är att bidra till konkreta samarbetsprojekt som leder till konkreta resultat.

Läs mer om Res Smart (pdf)

Omhändertagande av övergivna cyklar

Det är viktigt att cykelparkeringar används av de som verkligen behöver dem. Inte som uppställningsplats för övergivna cyklar, vilket har blivit ett allt vanligare problem i Stockholms län. Övergivna cyklar tar upp värdefull plats och tvingar andra cyklister att parkera sina cyklar vid sidan av cykelställen. Följen av det är att cyklarna står sämre skyddade och är mer utsatta för stölder. De riskerar även att stå i vägen för fotgängare och försvåra arbetet med drift och underhåll.

För att komma tillrätta med problemet finns möjlighet att omhänderta övergivna cyklar. Det är ett arbete som utförs i flera svenska städer, exempelvis Lund, Malmö, Uppsala och Stockholm. Det regionala cykelkansliet har tagit fram en beskrivning över omhändertagande av övergivna cyklar. Beskrivningen bygger på rutiner och erfarenheter från Stockholms stad. Vi hjälper gärna till med ytterligare information för kommuner som är intresserade av att börja jobba med frågan.

Läs mer om omhändertagande av övergivna cyklar (pdf)

Säkra cykelöverfarter

I september 2014 gjordes ett tillägg i Trafiklagstiftningen som möjliggör för cykelöverfarter och cykelpassager där motortrafiken har väjningsplikt gentemot cyklister. För att underlätta för kommuner att utforma cykelöverfarter och cykelpassager på ett likvärdigt sätt har SKL tagit fram en kommunal praxis. Arbetet har bedrivits tillsammans med en referensgrupp från Svenska Cykelstäder. Resultatet är en standard för utformning, skyltning och markering av cykelpassager och cykelöverfarter samt en tabell med kommentarer.

Läs mer på SKL:s webbplats

Cykelparkering

Cykeln utgör i många fall en del av en längre resekedja. Det gäller inte minst i Stockholms län där avstånden ofta är långa. Det är därför oerhört viktigt att möjliggöra för smidiga kombinationsresor med cykel och kollektivtrafik. En viktig del i kombinationsresandet är att möjliggöra för smidiga byten mellan cykel och kollektivtrafik. Då krävs bra och attraktiva cykelparkeringar nära hållplatsen.

Trafikförvaltningen tagit fram riktlinjer för cykelparkering vid kollektivtrafiken, RiPark. Kommuner som uppfyller riktlinjerna kan ansöka om upp till 100 % medfinansiering för att bygga ut cykelparkeringar vid kollektivtrafiken. Mer om detta finns att läsa i RiPark nedan. Nedan finns även information om ansökan om medfinansiering för cykelparkering.

Riktlinjer för infartsparkering
Medfinansiering av cykelinfrastruktur

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 

Hjälp oss att förbättra Sll.se!