Nämndens budget för 2018 prioriterar samordning av kultur- och föreningsstöd

Stockholms läns landstings kulturpolitiska roll förtydligas och konstnärliga uttryck ska integreras inom vården. Det är några av punkterna som landstingets kulturnämnd beslutat om inför 2018.

Foto: Anna Molander. Syntolkning: Kvinna som pekar på en stor världskarta.

Drygt 470 miljoner kronor avsätts till länets kultur- och föreningsliv för 2018 samtidigt som den unika satsningen på konstnärliga gestaltning av vårdmiljöer fortsätter. Den strategiskt samordnande rollen förstärks genom nya uppdrag.

Film Stockholm som länskulturorganisation inom förvaltningen får sällskap av ytterligare två främjandeorganisationer: Regionbibliotek Stockholm och Dans i Stockholm stad och län, vilket skapar nya möjligheter.

Under 2018 förväntas även den nu remitterade regionala kulturstrategin vara färdig för beslut. Liksom tidigare är barn och unga en tydligt prioriterad målgrupp för nämndens insatser.

- Budget för 2018 är ytterligare ett kliv i att göra landstinget till en tydligare aktör som genom olika insatser ska främja länets kulturliv, säger kulturförvaltningens chef Eva Bergquist.

Tillbaka till nyhetslistan kultur