Stockholmsregionens kulturstrategi ut på remiss

Ytterligare ett steg har tagits i Stockholms läns landstings process kring den regionala kulturstrategin. Idag går ett förslag ut på remiss i 12 veckor. Ett beslut om en färdig kulturstrategi för Stockholmsregionen förväntas tas under 2018

Idag skickas "Förslag till kulturstrategin för Stockholmsregionen" ut på remiss. Syntolkning: Delar av rapportens framsida och innehåll.

Förslag till kulturstrategi för Stockholmsregionen fortsätter att beredas. Kulturnämnden beslutade i förra veckan att förslaget ska sändas på remiss från och med idag och 12 veckor framåt, från 2 oktober till 15 december. Arbetet med kulturstrategin har letts av landstingets kulturförvaltning men bygger på dialog med tillväxt- och regionplaneförvaltningen, som ansvarar för framtagandet av RUFS 2050, och med en rad intressenter.

– Väldigt viktigt i arbetet med att ta fram en regional kulturstrategi har varit all den input som vi fått från kommunerna i länet, från kulturskaparna och från det civila samhället, säger Catharina Fogelström chef, kultur- och föreningsstöd på kulturförvaltningen.

Den regionala kulturstrategin är en del av RUFS 2050. RUFS 2050 står för "Regional Utvecklingsplan För Stockholmsregionen" som Stockholms läns landsting och kommunerna i länet gemensamt arbetar med att ta fram.

Efter höstens remissförfarande förväntas kulturförvaltningen återkomma med förslag på färdig strategi till kulturnämnden. Under 2018 tas beslut om kulturstrategin, först i kulturnämnden och sedan tillsammans med RUFS 2050 i landstingsfullmäktige.

Läs hela Förslag till kulturstrategi för Stockholmsregionen på kulturförvaltningens webbplats.

Tillbaka till nyhetslistan kultur